Werknemers kunnen aandelen of stukje winst krijgen

Mogelijk al dit najaar kunnen bedrijven hun werknemers belonen door hen aandelen te schenken of een deel van de winst uit te keren. Het wettelijk kader voor die zogenaamde werknemersparticipatie ontbrak tot nu toe in ons land. De ministerraad bereikte er vrijdag een akkoord over.

K.L.

BR>

België was één van de weinige EU-landen waar de werknemersparticipatie nog niet wettelijk geregeld was. De arbeiders en bedienden laten delen in de winst of hen een stukje van dat bedrijf schenken, is nochtans een schitterende manier om ze te belonen én ze nauwer te betrekken bij de gang van zaken.

CAO

Vanaf de herfst kan het, waarschijnlijk. Premier Verhofstadt kondigde aan dat het wetsontwerp op 20 juli goedgekeurd wordt. Na het advies van de Raad van State kan het dan aan het parlement worden voorgelegd.

Een basisvoorwaarde voor werknemersparticipatie is dat er in het bedrijf een CAO werd afgesloten. Over de invoering moet trouwens overleg gepleegd worden tussen vakbonden en directie. In ondernemingen zonder CAO kan het systeem - zonder veel problemen - worden ingevoerd via een toetredingsakte.

Deelnemen in de winst van je bedrijf is natuurlijk niet helemaal gratis. De overheid pikt een graantje mee. Bij winstparticipatie moet de werknemer de normale RSZ-bijdrage van 13,07 procent betalen en geldt ook een roerende voorheffing van 25 procent. Dat betekent dat hij van de 100 frank winst die zijn bedrijf wegschenkt, uiteindelijk 62 frank

in the pocket

krijgt.

Bij kapitaalparticipatie ontvangt de werknemer aandelen in zijn bedrijf. Daarop is hij geen sociale bijdragen verschuldigd, maar wel 15 procent belasting. Op 100 frank houdt hij dus 85 frank over. In de vorm van aandelen welteverstaan.

Er zijn ook plafonds ingesteld. De totale uitkeringen mogen hoogstens 10 procent van de loonmassa bedragen en een bedrijf mag niet meer dan 20 procent van zijn winst aan zijn personeel uitkeren.

Voor KMO's, die doorgaans weigerachtig staan tegenover werknemersparticipatie, wordt een speciale regeling uitgedokterd. Het personeel van kleinere ondernemingen zal kunnen deelnemen aan een investeringsspaarplan. Op hun spaargeld krijgen zij een vooraf afgesproken rendement dat met 15% wordt belast.

Aangeboden door onze partners