Defensie-experts willen leger sneller hervormen

Print
Een groep defensiespecialisten raadt de volgende regering aan om de geplande legerhervorming sneller door te voeren. De begroting van het leger moet daarbij in evenwicht gebracht worden en er moeten maatregelen getroffen worden om het personeelsbestand te verjongen zodat de personeelskosten dalen tot 50 procent van het defensiebudget.
De experts vinden ook dat er een "Europees leger" moet komen. Daarmee bedoelen ze niet dat de nationale legers moeten samensmelten, maar eerder dat er een "top-down"-aansturing moet komen waarbij het zwaartepunt ligt bij de Europese noden. Dit zal leiden tot "maximale besparingen en een maximale doeltreffendheid", klinkt het.

De aanbevelingen staan in een paper met de titel "De Belgische militaire bijdrage aan het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (ESDP)", uitgegeven door het Egmontinstituut. De auteurs zijn Sven Biscop (Egmont), generaal Jo Coelmont (Permanente militaire vertegenwoordiger van België bij het Militair Comité van de EU) , Rik Coolsaet (Egmont en UGent), Michel Liégois (UCL), admiraal Jacques Rosiers en Dirk Wouters (Permanent vertegenwoordiger van België in het Politie en Veiligheidscomité van de EU).

De experts stellen voor om de hervormingsplannen voor Defensie binnen een korter tijdsbestek uit te voeren dan de geplande 15 tot 20 jaar "om de cirkel van opeenvolgende onafgewerkte herstructureringen te doorbreken" en "budgettaire stabiliteit te garanderen gedurende de hervorming".

Voorts moet er een pauze worden ingelast alvorens de getalsterkte verder te reduceren om geen hypotheek te leggen op de mogelijkheid om meer manschappen uit te zenden op operaties en om de verhouding tussen de troepensterkte en het bevolkingsaantal niet verder onder het Europese gemiddelde te laten zakken.
Toch moeten er ook specifieke maatregelen komen om het personeelsbestand te verjongen en de personeelskosten snel te herleiden tot "maximaal 50 procent van het defensiebudget".

Het huidige beleid om de functioneringskosten te beperken tot 25 procent van het defensiebudget, dient verder gezet, zeggen de experts. Bovendien mag België de investeringsuitgaven niet langer beschouwen als de afsluitpost van het defensiebudget. Op die manier kan ons land binnen redelijke termijn aansluiting vinden bij het Europese gemiddelde wat betreft investeringsuitgaven ten aanzien van het globale defensiebudget, klinkt het.

De defensiespecialisten vinden ook dat België concrete internationale operaties moet blijven nastreven omdat dit doeltreffen en kostenbesparend is. Ze raden ook een defensiebeleid te voeren dat, samen met het ontwikkelingsbeleid, een volwaardige pijler vormt van een coherent en doeltreffend buitenlands en veiligheidsbeleid.