Federale overheid gaat aanwervingen stroomlijnen

Het Vast Wervingssecretariaat heet voortaan SELOR. Dat verwijst naar SELectie en ORiëntatie, de twee activiteiten waarmee de dienst zich voortaan gaat bezighouden.

L.S.

BR>Eerder werd een wedstrijd uitgeschreven om een vlottere naam te vinden voor het VWS. Er kwamen interessante inzendingen, en dan bleek dat de drie beste namen die de jury eruit pikt alledrie al gedeponeerd of in gebruik waren. Minister Luc Van den Bossche van ambtenarenzaken bedacht de drie laureaten gisteren toch nog met een cheque en een bloemetje, maar het VWS heet voortaan niet BOSS, of SELEX, of TALENT, maar wel SELOR. Premier Verhofstadt kwam gisteren zelf de inleiding geven bij de voorstelling van SELOR, om te laten zien hoe belangrijk hij de nieuwe aanpak vindt. Die kadert trouwens in de modernisering van het openbaar ambt waartoe eind december werd beslist. De eerste stap was het Koninklijk Besluit dat een gemeenschappelijke sokkel creëert voor alle ambtenarenstatuten, de tweede is de hervorming van het VWS. De volgende stappen - aanwerving van een informaticamanager, nieuw organigram en nieuwe managementregels - volgen in de komende weken.

Voor de omvorming van het VWS is vooral gebruik gemaakt van een enquête bij de 6.000 mensen die de voorbije drie jaar een selectieproef doormaakten. De grootste klacht bleek de traagheid van de procedure te zijn. Daarom wordt nu een procedure opgezet waardoor een selectie nooit langer dan drie maanden kan duren.

Alle bekendmakingen gebeuren voortaan ook op de eigen website van SELOR:

http://www.selor.be

.