Fraude Zeemacht: ook Waalse evaluatie KINT-subsidies

Print
Net als zijn Vlaamse collega Kris Peeters (CD&V) heeft Waals Milieuminister Benoît Lutgen (cdH) een evaluatie gevraagd van de gewestfinanciering van het KINT, waarvan prins Laurent de voorzitter is.
Volgens de minister lijken er zich evenwel geen problemen te stellen en stemmen de subsidies overeen met werkelijk uitgevoerde opdrachten.

De evaluatie zal betrekking hebben op de Waalse financiering sinds de oprichting van het KINT, zelfs al gebeurt die jaarlijks, preciseert Lutgen. Hij ziet in de démarche een "voorzorgsmaatregel". Dit jaar bedroeg de subsidie vanuit Wallonië 160.000 euro.

Volgens de minister komen de subsidies overeen met welomschreven projecten: websites, sensibilisering, de publicatie van een cd-rom, enz...