"Will's Kracht" moet arbeidsattitude schoolverlaters aanscherpen

Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke heeft vrijdag in het Technisch Instituut St.-Lodewijk in Genk het startschot gegeven voor "Will's Kracht".

Belga

Dat project moet de arbeidsattitude van de Limburgse jongeren verbeteren zodat ze sneller maar ook langer aan het werk gaan nadat ze de school verlaten hebben.

Het project wordt uitgevoerd door het Limburgs Overleg Onderwijs-Arbeid (LOOA). Die vzw is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, overheid en onderwijs. "Will's Kracht" loopt over een periode van drie jaar en moet ruim 5.000 laatstejaarsleerlingen uit het Limburgse onderwijs bereiken via een uitgebreide campagne.

Het project kadert tevens in het Limburgplan dat de Vlaamse regering goedkeurde om het werkloosheidssurplus in Limburg weg te werken. Voor het luik maatregelen ter opwaardering van het technisch en het beroepsonderwijs en ter bevordering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt maakt de Vlaamse regering de komende drie jaar zowat één miljoen euro vrij, zo kondigde Vandenbroucke vrijdag aan.

Het project kwam tot stand naar aanleiding van een grootschalig onderzoek dat het Regionaal Technologisch Centrum Limburg in 2003 bij bedrijven uitvoerde. De voornaamste conclusie was dat het gebrek aan een adequate arbeidshouding voor bedrijven de hoofdreden was waarom de aanwerving van jongeren misliep.

Om die arbeidsattitude te verbeteren en de verwachtingen van jongeren naar de arbeidsmarkt toe realistischer te maken, worden er vier zogenaamde DOE-teams opgericht die ten aanzien van de vier doelgroepen (jongeren, scholen, ouders en bedrijven) concrete acties gaan uitwerken met als uiteindelijk doel om de verwachtingen van alle actoren beter op mekaar af te stemmen.

De communicatie rond het project Will's Kracht wordt opgehangen aan de figuren Will en Willma. Zij vormen het toonbeeld van een positieve arbeidsattitude, aldus de projectverantwoordelijke.

In zijn toespraak wees Vandenbroucke er nog op dat de actie meer dan welkom is gezien de provincie Limburg als enige provincie niet kan profiteren van het aantrekken van de economische conjunctuur.