Commissie zet licht op groen voor eerste mini-OCMW-decreet

Print
De commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams parlement heeft maandag het licht op groen gezet voor eerste ontwerp van mini-OCMW-decreet.
BR>Dat decreet moet de organisatie van gemeenten en OCMW's in Vlaanderen beter op elkaar afstemmen. Het eerste mini-OCMW-decreet regelt de organisatie van de OCMW-raad en het vast bureau. In een tweede fase volgt nog een tweede minidecreet rond het personeel en financiën van de OCMW's. Het ontwerpdecreet dat dinsdag in de commissie werd goedgekeurd, bepaalt onder meer dat de OCMW-raad al bij de installatievergadering van de gemeenteraad (2 januari) wordt verkozen. Totnogtoe was dat pas in april. Bedoeling is dat de OCMW-raad van bij de start van de lokale bestuursperiode mee uit de startblokken kan schieten. Daarnaast zal de OCMW-voorzitter kunnen toetreden tot het college van burgemeester en schepenen (dat wordt vanaf 2013 verplicht) en zal gemeentepersoneel kunnen zetelen in de OCMW-raad en omgekeerd. Volgens Groen! -volksvertegenwoordiger Jef Tavernier zou die laatste regeling belangenconflicten in de hand kunnen werken. "Gemeentepersoneel dat mag deel uitmaken van de OCMW-raad betekent de facto een uitholling van de toezichtbevoegdheden van de gemeente ten opzichte van het OCMW", aldus Tavernier in een amendement. Dat amendement werd maandag echter verworpen, net als een reeks amendementen van het Vlaams Belang. Minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen, rekent erop dat het eerste mini-OCMW-decreet nog voor het zomerreces wordt behandeld in de plenaire vergadering.