12.845 visumaanvragen gezinshereniging

Print
Sinds januari tot mei dit jaar zijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 12.845 aanvragen ingediend voor een visum voor gezinshereniging.
BR> Van mei 2005 tot en met december 2005 waren dat er 18.497. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael maandag in de Kamer. Van de 12.845 aanvragen dit jaar waren er 2.700 dossiers waarbij beide betrokkenen niet-EU-burgers waren en 10.064 dossiers waarbij één van de betrokken een EU-burgers was. Bij de cijfers van vorig jaar waren dat 3.820 dossiers van niet-EU-burgers en 14.674 aanvragen van Europeanen. De minister, die antwoordde op een vraag van kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), wees erop dat de DVZ niet beschikt over complete cijfers over gezinsherenigingen, omdat verschillende statistische bronnen naast elkaar moeten worden gelegd om tot exacte cijfers te komen. Sinds mei zijn echter complete statistieken voorhanden over het aantal visums voor gezinshereniging die werden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Dewael gaf nog mee dat eind april 24.819 dossiers worden bestudeerd van illegalen die om humanitaire redenen geregulariseerd willen worden. Begin maart waren dat er nog 25.448. Dit jaar werden 539 beslissingen van de DVZ waarbij een verblijfsmachtiging werd geweigerd, aangevochten bij de Raad van State. Momenteel zijn bij de Raad van State 7.752 verzoekschriften tegen beslissingen van de DVZ bij de Raad van State in behandeling. Het merendeel is gericht tegen de beslissingen om een verblijfsmachtiging toe te staan op basis van buitengewone omstandigheden.