Infrabel en Natuurpunt starten pilootproject ecologisch bermbeheer

De Belgische spoorwegbermen genieten voortaan extra aandacht. Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur, en de vzw Natuurpunt ondertekenden donderdag in Ieper in aanwezigheid van minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (sp.a) een overeenkomst voor een 8-jarig pilootproject van ecologisch spoorwegbeheer. De spoorlijn 69 tussen Ieper en Komen krijgt als eerste de ecologische zorgen toegediend.

Belga

Minister Vande Lanotte vindt dat zoveel mogelijk spoorwegbermen op een meer ecologische wijze moeten worden beheerd. Zo kunnen bermen die grenzen aan een natuurgebied in natuurwaarde toenemen en blijven andere belangrijke bermen waardevol. Als locomotief van het project werd gekozen voor de acht kilometer lange spoorlijn tussen Ieper en Komen. Dit traject is uniek omdat het verschillende natuurgebieden en bosdomeinen kruist. Voor de realisatie van het ecologisch beheer doet Infrabel een beroep op de vzw Natuurpunt. De vereniging zal de werkzaamheden laten uitvoeren door haar vrijwilligers en een sociale werkplaats.

Natuurpunt kiest voor een gedifferentieerd beheer waarin ze onder andere meer afwisseling wil tussen de verschillende plantensoorten. De organisatie gaat dat beheer afstemmen op aanpalende natuurgebieden zodat die elkaar versterken. Ook zal op sommige plaatsen extra aandacht besteed worden aan de bescherming van zeldzame diersoorten.

De samenwerking tussen Infrabel en Natuurpunt levert niet alleen voordelen voor de natuur op. In het kader van een duurzame bedrijfsvoering van de NMBS-Holding kan het bermonderhoud op termijn goedkoper uitgevoerd worden, en kan sociale tewerkstelling gecreëerd worden door inschakeling van een sociale werkplaats die meehelpt bij de uitvoering van het ecologisch project.