"Splitsing B-H-V is niet enige oplossing"

In een advies aan de kamercommissie Binnenlandse Zaken en de werkgroep die zich buigt over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde stellen een aantal Vlaamse grondwetspecialisten dat een splitsing van de kieskring niet de enige oplossing is als antwoord op het arrest van het Arbitragehof terzake.

Belga

Een reeks Vlaamse grondwetspecialisten bezorgde maandag een nota over het heikele politieke dossier. Eerder kwamen Franstalige specialisten in de kamercommissie hun mening geven over de interpretatie die moet worden gegeven aan het arrest van het Arbitragehof over Brussel-Halle-Vilvoorde.

Patricia Popelier van de Universiteit Antwerpen stelt vast dat een behoud van de provinciale kieskringen - die nu overal gelden, behalve in Brabant - enkel kan wanneer Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt.

Een andere oplossing is volgens haar echter ook mogelijk. Een splitsing is niet noodzakelijk wanneer wordt afgestapt van de provinciale indeling van de kieskringen. De wetgever kan beslissen om terug te keren naar het oude systeem - met kleinere arrondissementele kiesomschrijvingen - of opteren voor grotere kieskringen die het niveau van de provincies overstijgen.

Popelier benadrukt ook dat de wetgever niet "onverwijld" moet optreden. Het Arbitragehof gaf de regering immers vier jaar - de duur van een legislatuur - de tijd om een antwoord te bieden op het arrest. Vervroegde verkiezingen kunnen die timing ook niet verstoren, meent ze.

Vice-decaan van de rechtsfaculteit van de KULeuven Paul Van Orshoven is dezelfde mening toegedaan. "Indien de andere provinciale kieskringen worden gehandhaafd, moet dat ook voor Vlaams-Brabant en is de splitsing dus onvermijdelijk. A contrario kan daaraan ontkomen worden door ook voor de andere kieskringen de provinciale indeling te laten varen", stelt hij.

Karel Rimanque (gewoon hoogleraar aan de UA) en Kaat Leus (van de vakgroep staats- en bestuursrecht van de VUB) zijn minder expliciet in hun advies. Leus wijst er wel op dat de wetgever gekozen heeft voor een provinciale indeling van de kieskringen en dat die optie een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde noodzaakt.