Antidiscriminatiewetgeving kent weinig succes

De antidiscriminatiewetgeving wordt nog te weinig toegepast. Dat zeggen de auteurs van het eerste "Handboek Discriminatierecht", dat in Brussel werd voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister voor Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a) en directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen Jozef De Witte.

Belga

BR> Van Brempt kondigde alvast aan dat ze een Vlaams antidiscriminatiedecreet wil.

De wet van 25 februari 2003 "ter bestrijding van discriminatie" verbiedt zowat elke vorm van directe of indirecte discriminatie, of de aanzet daartoe. Concreet gaat het bijvoorbeeld om discriminerende handelingen als een allochtoon die niet wordt aangenomen omwille van zijn afkomst, een homokoppel dat als kandidaat-huurder de deur wordt gewezen, een vrouw die minder verdient dan haar mannelijke collega die hetzelfde werk doet, ... Maar ook discriminerende meningsuitingen kunnen worden aangepakt.

"De wet werd tot nu toe maar vijf keer gebruikt om discriminerende handelingen aan te pakken", zegt Dajo De Prins, één van de drie auteurs van het handboek. De wetgeving wordt vooral gebruikt om discriminerende meningsuitingen aan te pakken "het zou een goede zaak zijn als de focus verschoven wordt".

Volgens De Prins ligt het beperkte succes niet aan de wetgeving zelf maar aan het feit dat het moeilijk is de discriminerende handeling te bewijzen. Daarom moet volgens de auteurs werk gemaakt worden van de 'praktijktest', waarbij de discriminatie in de praktijk getoetst wordt. Een voorontwerp voor de praktijktest is er al, maar het KB moet er nog komen.

Daarnaast is volgens de auteurs de antidiscriminatiewetgeving, zeker bij slachtoffers, onvoldoende gekend. De Prins pleit daarom voor meer informatiecampagnes en aandacht voor discriminatierecht in het rechtsonderwijs.

Ook Jozef De Witte van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding zegt dat het feit dat discriminerende handelingen moeilijk te bewijzen zijn, aan de basis ligt van het beperkte succes. De Witte pleit ook voor discussie over het voorstel van VLD-senator Jean-Marie Dedecker over anonieme sollicitaties. Dedecker wil de arbeidskansen voor allochtonen verhogen door schriftelijke sollicitaties anoniem te maken.

Minister Van Brempt kondigt alvast een Vlaams antidiscriminatiedecreet aan "om onduidelijkheden over de federale antidiscriminatiewet op Vlaams niveau uit de wereld te helpen". "Daarnaast is het een mooi politiek signaal dat ook de gewesten en gemeenschappen mee strijden tegen discriminatie", aldus de minister. Van Brempt zei voorts dat ze geen vragende partij is voor meer vonnissen.

"Handboek Discriminatie" door Dajo De Prins, Stefan Sottiaux, Jogchum Vrielinck analyseert in 600 bladzijden de basisbegrippen en de discriminatieverboden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Europees recht en de Belgische Grondwet. Daarnaast komt de specifieke Belgische regelgeving aan bod, waaronder de antiracismewet, de negationismewet en de antidiscriminatiewet.