Nieuwe apothekerscode soepeler over reclame

Een apotheker mag rechtstreekse kortingen geven en reclame maken voor zijn eigen zaak. Dat staat in de nieuwe deontologische code van de apothekers die zaterdag in Gent wordt voorgesteld.

Belga

De code bevat regels waaraan een apotheker gehouden is bij de uitoefening van zijn beroep.

De 'Orde der Apothekers', die bij inbreuken tegen deze regels sancties kan opleggen, heeft de lijvige tekst geactualiseerd. Drie jaar geleden is daarmee gestart en zaterdag wordt het nieuwe document voor het eerst voorgesteld aan de provinciale raden van de Orde. Op 31 maart wordt de code van kracht.

De Orde van Apothekers werd opgericht in 1949. De eerste code is gaandeweg opgesteld en kwam er uit zorg voor de volksgezondheid en ter bescherming van patiënt. Ze is van toepassing op alle apothekers in België. "De code was niet meer bij de tijd", zegt apotheker Piet Van Maercke, directeur van het nationaal secretariaat van de Orde. "Sommige regels waren al 40 jaar oud en het taalgebruik was ook wat verouderd."

Behalve een actualisatie van het woordgebruik, zijn ook nieuwe bepalingen ingevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot reclame en kortingen. Vanuit Europees oogpunt wordt een apotheker immers beschouwd als een ondernemer. Persoonlijke publiciteit, bijvoorbeeld via advertenties, mocht vroeger niet. In het licht van de Europese eenmaking kan dat nu wel. "Zolang het belang van de volksgezondheid en van de zieke maar niet geschaad wordt", nuanceert Van Maercke. "Het ronselen van cliënteel blijft verboden."