RVA strenger voor werkloze met hoog diploma

Print
De RVA is begonnen met het versturen van verwittigingsbrieven aan de 94.000 langdurig werklozen in België die jonger zijn dan 30 jaar. Drie maanden na die brief worden ze uitgenodigd om hun werkbereidheid te evalueren. Volgens de RVA lopen hoger opgeleiden een groter risico te worden uitgesloten van een uitkering dan lager opgeleiden.
De standaardbrief, die deze maand al aan 10.000 betrokkenen werd verstuurd, herinnert de jonge langdurig werklozen eraan dat ze onvrijwillig werkloos dienen te zijn om recht te hebben op een uitkering. Ze moeten dus actief werk zoeken en mogen geen aangeboden betrekking weigeren.

De brief zal na drie maanden leiden tot een gesprek met één van de 100 'facilitatoren' van de RVA. "Het is de taak van die mensen om de jonge langdurig werklozen te begeleiden naar werk. Dat houdt in de eerste plaats in: informatie geven, werkvoorstellen formuleren", zegt een woordvoerder van de RVA. De facilitator vraagt echter ook naar de inspanningen die de jonge langdurig werkloze het afgelopen jaar gedaan heeft om werk te vinden. En die inspanningen - of liever het gebrek daaraan - vormen één van de criteria die kunnen leiden tot het schrappen van de werkloosheidsuitkering. Daarbij zal de RVA strenger zijn voor hooggeschoolden.

"Bewijzen van korte tewerkstellingen in het afgelopen jaar zijn aanvaardbaarder voor lagergeschoolden, minder aanvaardbaar voor hogergeschoolden. Die laatsten kunnen dankzij hun diploma immers makkelijker aan een job geraken. Als zij desondanks die inspanning niet doen, is het nog maar de vraag of de gemeenschap daarvoor moet opdraaien", aldus de RVA-woordvoerder, die benadrukt dat scholingsgraad maar één element van de evaluatie zal vormen.