Meer zware overtredingen in nieuwe verkeerswet

Op 1 maart wordt de nieuwe verkeerswet van kracht. Minister van Mobiliteit Bert Anciaux stelde ze maandag voor.

Belga

Verkeersovertredingen worden opnieuw ingedeeld en meer overtredingen zullen een zware overtreding zijn. De onmiddellijke inning, waarbij de overtreder binnen de vijf dagen aan de politie betaalt, wordt uitgebreid. Na de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid begin 2002 heeft de federale regering zich als doelstelling gesteld het aantal verkeersdoden in België tegen 2010 te halveren. Concreet: hoogstens 750 doden op de Belgische wegen in 2010 tegenover 1500 verkeersdoden jaarlijks in de periode 1998-2000.

De nieuwe verkeerswet, die op 1 maart in voege treedt, moet helpen die doelstelling te halen door het gedrag van de bestuurders te veranderen. De verkeerswet maakt het mogelijk boetes sneller te innen en de politieparketten van een aantal dossiers te ontlasten zodat ze zich op de meer ernstige zaken kunnen concentreren. Zo worden de parkeerovertredingen uit de strafwet gehaald en een zaak van de gemeenten.

De verkeersovertredingen krijgen een nieuwe indeling. De verkeerswet maakt een onderscheid tussen gewone overtredingen, zoals telefoneren met de gsm achter het stuur of de knipperlichten niet gebruiken, en zware overtredingen. De zware overtredingen worden opgedeeld in drie graden en vervangen de bestaande lijst met veertien zware overtredingen.

Zware overtredingen van de eerste graad worden bestraft met een onmiddellijke inning van 150 euro. De verkeersboete gaat van 275 tot 1.375 euro. Het gaat om gedragingen die zwakke weggebruikers kunnen hinderen of onrechtstreeks in gevaar brengen of die indruisen tegen de verdeling van de openbare ruimten. Enkele voorbeelden: overschrijden van de maximumsnelheid met 10 tot minder dan 20 kilometer per uur, onaangepaste snelheid, geen afstand houden, met de fiets rijden zonder licht, parkeren of stilstaan op het trottoir of op oversteekplaatsen, parkeren op een bus- of tramhalte of op een gehandicaptenplaats.

Zware overtredingen van de tweede graad worden bestraft met een onmiddellijke inning van 175 euro en de verkeersboete gaat van 275 tot 2.750 euro. Het zijn gedragingen die rechtstreeks gevaar opleveren voor andere weggebruikers. Enkele voorbeelden: overschrijden van de maximumsnelheid met 20 tot minder dan 40 km/u, spookrijden, een doorlopende witte of oranje streep overschrijden, rijden zonder licht, niet vertragen of stoppen wanneer kinderen op of uit een schoolbus stappen, een wielerwedstrijd of stoet onderbreken, rijden met een voertuig dat te zwaar of verkeerd geladen is en een rood of oranje licht negeren.

Zware overtredingen van de derde graad worden bestraft met onmiddellijk inning van 300 euro, enkel indien de overtreder geen woon- of verblijfplaats heeft in België. De verkeersboete loopt van 550 tot 2.750 euro en het rijbewijs wordt verplicht ingetrokken voor acht dagen tot maximum vijf jaar. Enkele voorbeelden: overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u (of meer dan 20 km/u in zone 30, woonerven en schoolgemeenschappen), rechts inhalen wanneer dit verboden is, links inhalen in een bocht waar dat verboden is of op een helling, dubbel inhalen wanneer dit verboden is, op een snelweg of een autoweg een dwarsverbinding gebruiken, keren of achteruit rijden, geen gevolg geven aan de bevelen van een bevoegd persoon of deelnemen aan een niet toegelaten race op de openbare weg.

Het systeem van de onmiddellijke inning wordt uitgebreid naar gewone overtredingen (50 euro) en zware overtredingen van eerste en tweede graad. Een onmiddellijke inning wordt voorgesteld door de politie en moet betaald worden binnen de vijf dagen. Behalve met fiscale zegels, kan ze ook met een bank- of kredietkaart worden geregeld.

Minister Anciaux wees er op dat de termijn voor het verzenden van een proces-verbaal gewijzigd is van acht tot veertien dagen na de vaststelling van de overtreding. De duur van onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is ook aangepast. Ze is verhoogd van vijftien dagen tot één maand en de Procureur des Konings kan beslissen om die duur nog te verlengen tot drie maanden.

Tegen 2010 wil de federale regering het aantal verkeersdoden halveren. Als tussentijds doel stelt Anciaux een vermindering met 33 procent voorop tegen 2006, wat neerkomt op ongeveer 1.000 verkeersdoden per jaar. De eerste voorlopige ongevallencijfers voor 2002 spreken van ongeveer 1.350 verkeersdoden, een vermindering met 10 pct tegenover 2001.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) lanceert een campagne om de weggebruikers te sensibiliseren onder de noemer "Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving". Naast radiospotjes en affiches, is er een brochure beschikbaar in onder meer postkantoren. Alle informatie is ook te vinden op het internet, op de website http://www.verkeerswet.be .