Fiscale amnestie: Vlaamse regering neemt geen decretaal initiatief

De Vlaamse regering gaat geen decretaal initiatief nemen inzake het Vlaams luik van de fiscale amnestie. Ze geeft geen richtlijnen aan de administratie over de inning van de successierechten omdat dat gebeurt door federale ambtenaren. Dat zei minister-president Bart Somers (VLD) dinsdag in de commissie Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement.

Belga

Somers werd geïnterpelleerd door Jos Stassen (Groen!) en Johan Sauwens (CD&V) na krantenberichten over een "gedoogbeleid" van de Vlaamse regering inzake het Vlaamse luik van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA). Stassen herhaalde dat Groen! geen meerderheid zal helpen leveren om de federale wet inzake de fiscale amnestie van toepassing te maken op belastingen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, zoals de successierechten. De EBA is een zaak van de paarse meerderheid op federaal niveau waarmee Groen! niets te maken heeft, aldus Stassen.

Sauwens citeerde De Tijd van 27 januari waarin het kabinet-Somers zegt dat de Vlaamse regering niet gaat aandringen om dossiers waarin sprake is van successierechten op te vragen en te controleren. Zolang de federale overheid niet aandringt, doet de Vlaamse regering geen verdere stappen, aldus de minister-president. "Een de facto gedoogbeleid", aldus vice-minister-president Renaat Landuyt (sp.a).

Groen!-minister Ludo Sannen verzette zich daar eerder tegen. Stassen zei dinsdag de indruk te hebben dat de Vlaamse regering heeft beslist om niet moeilijk te doen inzake ontdoken successierechten. Volgens Sauwens kan men niet beslissen geen controle uit te voeren zonder decreten terzake te wijzigen. De gewesten zijn immers bevoegd voor de successierechten en dus ook voor de al dan niet toepassing van de fiscale amnestie. Wat de Vlaamse regering doet, kan juridisch niet, aldus Sauwens. Hij kondigde aan dat CD&V de fiscale amnestie gaat terugschroeven mocht de partij weer deel gaan uitmaken van de regering.

In zijn antwoord zei Somers dat de Vlaamse regering geen decretaal initiatief gaat nemen met betrekking tot het Vlaams luik van de fiscale amnestie omdat er daarover geen eensgezind bestaat in de schoot van de regering, verwijzend naar het standpunt van Groen!. "Dat kan beschouwd worden als een vorm van gedoogbeleid hoewel ik dat woord niet in de mond heb genomen. Maar bij de inning van de successierechten zijn geen Vlaamse ambtenaren betrokken. Het zijn immers federale ambtenaren die de gewestelijke belastingen innen. De Vlaamse regering geeft en kan ook geen richtlijnen geven aan de federale administratie. Maar het is evident dat ambtenaren het wetboek inzake successierechten moeten toepassen", aldus de minister-president.

Volgens hem laat de bijzondere financieringswet van '89 toe dat Vlaamse ambtenaren zelf zouden instaan voor de inning van successierechten, maar houdt de Vlaamse regering zich aan de bestaande regeling. Zolang de federale overheid de belastingen int, bepaalt zij de procedureregels, aldus Somers.

De minister-president zei dat er er geen probleem is voor mensen die gebruik maken van de federale wet inzake de fiscale amnestie om verdoken successierechten wit te wassen. Sauwens voerde aan dat die mensen het risico lopen in de toekomst extra belastingaanslagen in de bus te krijgen, maar Somers citeerde de federale wet inzake de EBA van 31 december 2003. Artikel 5 bepaalt dat een aangifte of een betaling in het kader van de EBA niet kan gebruikt worden om een onderzoek te voeren naar de al dan niet betaling van successierechten, aldus Somers.