Geen belangenconflict tegen migrantenstemrecht

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond een motie van belangenconflict verworpen die was ingediend tegen het wetsvoorstel dat gemeentelijk migrantenstemrecht invoert. De motie van CD&V kreeg de steun van VLD, Vlaams Blok en N-VA, maar omdat sp.a, Groen! en Spirit tegenstemden, werd de benodigde drievierdemeerderheid niet gehaald.

Belga

Mocht het belangenconflict zijn aangenomen, zou de behandeling van het wetsvoorstel inzake het migrantenstemrecht dat momenteel in de Kamer in behandeling is, zijn geschorst. Maar de 85 ja-stemmen waren niet genoeg in het licht van de 36 tegenstemmen en de ene onthouding om de behandeling van het voorstel op federaal niveau tegen te houden.

De motie kwam van Johan Sauwens (CD&V), die meent dat het migrantenstemrecht haaks staat op het streven naar integratie via verplichte inburgering dat in Vlaanderen op grote instemming kan rekenen. Bovendien gaat het de Nederlandstaligen in Brussel verder minoriseren, aldus CD&V.

De VLD, die gekant is tegen het migrantenstemrecht, steunde de motie. André Denys zei dat er een wet wordt opgedrongen die niet de goedkeuring wegdraagt van een meerderheid van de bevolking in Vlaanderen en een meerderheid van de Vlaamse verkozenen. Hij beschouwt de motie als een Vlaamse alarmbel. Steun voor de motie last een moment in waarbij men via overleg met het federale niveau het steriele debat kan doorbreken, aldus Denys. Volgens hem lukt echte integratie pas als stemrecht gekoppeld wordt aan de Vlaamse verplichte inburgeringstrajecten.

Karim Van Overmeire (Vlaams Blok) verwoordde de tegenkanting van zijn partij tegen het migrantenstemrecht. Herman Lauwers, fractieleider van Spirit, zei dat migrantenstemrecht niets met inburgering te maken heeft, maar met het geven van het recht op evenveel gemeentelijke inspraak aan legale niet-Europeanen dan aan Europeanen.

Het is een symbooldossier dat maar betrekking heeft op kleine aantallen mensen omdat het niet om stemplicht, maar om stemrecht gaat. Een belangenconflict inroepen, zou een signaal geven dat niet-EU-burgers tweederangsburgers zijn, aldus Lauwers.

Kris Van Dijck (N-VA) beaamde dat het om een symbooldossier gaat, maar wel één dat tot een enorme polarisatie in Vlaanderen leidt. Het gaat om een federaal dossier, maar er is een probleem als een belangrijke wetswijziging wordt doorgevoerd dat door een groot deel van de bevolking in één landsdeel niet wordt aanvaard. In die zin is de motie inzake een belangenconflict een alarmbelprocedure, aldus Van Dijck. Volgens zijn partij kan migrantenstemrecht als aan een aantal voorwaarden is voldaan, maar is dat laatste niet het geval.

Groen!-fractieleider Jos Stassen zei dat het migrantenstemrecht voor de partij te belangrijk is om vertragingsmaneuvers uit te voeren. Hij noemde het VLD-standpunt dat alleen mensen die de Belgische nationaliteit hebben, kunnen stemmen achterhaald. CD&V noemt zich christelijk, maar sluit wel mensen uit, aldus nog Stassen.