Vlotter verkeer op grote verkeersaders

Op de grote verkeersaders door Limburg komen minder kruispunten, veiligere kruisingen en vlotter verkeer. Met het oog daarop worden 22 streefbeeldstudies uitgevoerd voor een globale toekomstvisie. Limburg speelt een voortrekkersrol op het vlak van die doordachte aanpak van het verkeer. Liefst één derde van deze Vlaamse studies is immers in onze provincie.

jforier

Waar wegenprojecten vroeger vaak stopten aan de gemeentegrens, werkt men nu aan een globale aanpak in de hele provincie. De administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap laat met het oog op een globale toekomstvisie tal van streefbeeldstudies uitvoeren voor de belangrijke verkeersaders (primaire wegen) en de secundaire wegen. "Bij die 22 studies zijn 26 gemeenten betrokken. Er gebeuren onder meer verkeerstellingen, analyse van de verkeersongevallen en geluidsmetingen. Kortom: men gaat na hoe de verkeersknelpunten kunnen worden opgelost en hoe de weg moet worden ingericht volgens zijn functie. Daarna wordt een plan getekend met maatregelen op korte en lange termijn. Niet alle aanpassingen worden meteen uitgevoerd. De streefbeeldstudies geven een kader waar we toekomstige projecten kunnen inpassen," legt de mobiliteitscoördinator, architect Valère Donné, uit.

Uiteindelijk moet Limburg komen tot vlotte verbindingen via een aantal primaire wegen. "De studies zullen uitwijzen hoe we die wegen kunnen verbeteren voor vlot en veilig verkeer. Zo zullen er minder kruispunten komen. De overblijvende kruispunten proberen we veilig te maken met rotondes, conflictvrije verkeerslichten of door de weg te kruisen met een brug of tunnel. Bedoeling is dat er ook vrijliggende fietspaden en onderdoorgangen komen voor fietsers en dat er zo weinig mogelijk rechtstreekse toegangen tot huizen zijn. Kleine zijstraten en perceelstoegangen kunnen we opvangen op parallelle ventwegen," verduidelijkt mobiliteitsarchitect Donné. "Het mag niet zijn dat autobestuurders door woonstraten en over landbouwwegen gaan rijden omdat er geen vlot verkeer is op de gewestweg."

Bij de inpassing van de weg in het landschap moeten de ontwerpers alsmaar meer rekening houden met de impact op de natuur (habitat- en vogelrichtlijngebieden). "Er is ook meer aandacht voor de leefbaarheid voor de mens. Zo denken we steeds meer aan geluidswallen ter hoogte van woningen."

"Autobestuurders zullen in de toekomst aan de wegbreedte en de algemene sfeer, en ook aan de snelheidslimiet van de weg kunnen zien welke wegcategorie het is. Het verschil tussen een weg voor doorgaand verkeer en een lokale weg wordt dan duidelijk zichtbaar. Daarnaast moeten tonnagebeperkingen het vrachtverkeer weren van de lokale wegen."

De oude steenwegen die hun verbindingsfunctie verloren hebben, zullen meer gericht worden op het openbaar vervoer en de fietsers. Bijvoorbeeld de N2 tussen Hasselt en Bilzen en de N722 van Hasselt tot Sint-Truiden.