Voorhistorische nederzetting ontdekt in Sint-Truiden

Archeologen van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) hebben tijdens noodopgravingen op de Sluisbergsite in Sint-Truiden een voorhistorische nederzetting met sporen uit de achtste en negende eeuw voor christus ontdekt. De ontdekking toont aan dat Sint-Truiden veel vroeger bewoond werd dan oorspronkelijk aangenomen.

Belga

Verder onderzoek moet nog aantonen of het al dan niet om en permanente nederzetting gaat, zo meldde archeoloog Peter Van de Hove van het IAP.

De vondst bestaat concreet uit twee kuilen die aardewerk bevatten. Volgens Van de Hove heeft onderzoek aangetoond dat het aardewerk de typische kenmerken vertoont van de late bronstijd of de vroege ijzertijd. "Dat is opmerkelijk voor Sint-Truiden, want totnogtoe werd aangenomen dat de stad pas bewoond was vanaf de stichting van de Sint-Trudoabdij in 657 na Christus. Deze ontdekking leert evenwel dat dit al 1500 jaar eerder het geval was", luidt het.

Vorige week ontdekten archeologen van het IAP op dezelfde Sluisbergsite ook al een aantal paalsporen die wezen op de aanwezigheid van houtbouwwoningen uit de 10de en de 11de eeuw. Dergelijke woningen op leemplateau werden nooit eerder aangetroffen in Limburg.

Op de Sluisbergsite werden ook al twee middeleeuwse waterputten, resten van een oven die op artisanale activiteit wijst en sporen van een middeleeuwse verdedigingsmuur aangetroffen. Onder die muur werden goed bewaarde sporen uit de 12de, 11de en 10de eeuw gevonden.