Hoe kan wateroverlast worden voorkomen?

Voor heel wat mensen liep 2002 in mineur af. De overvloedige regen en de zachte temperaturen zorgden voor heel wat wateroverlast.Voor de bewoners in de overstromingsgebieden was het een doffe ellende.

Kdejager

BR> Waar komt al dat water vandaan, en hoe kan het onheil afgewend worden?

Herstructurering

Doordat in het verleden rivieren rechtgetrokken werden, zodat op de winterbedding bouwvergunningen toegestaan werden,wordt het water veel te snel naar de zee afgevoerd. Bij hevige en langdurige regenval heeft het regenwater dus niet genoeg ruimte, met de overstromingen tot gevolg. Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen oppert het idee een fonds op te richten om natuurlijke wateroverstromingsgebieden te creëren. Deze herstructurering betekent dat de bestemming van 4.000 ha Vlaamse grond gewijzigd wordt en nieuw overstromingsgebied wordt. Er zullen wachtbekkens gecreëerd worden die bij hevige regenval het regenwater moeten opvangen. Het opnieuw inrichten van grachtenstelsels zorgt er dan weer voor dat het regenwater in de bodem infiltreert.

Deze ingrepen zouden bij nieuwe overstromingen de woningen in erkende overstromingsgebieden beter moeten beschermen tegen wateroverlast. In extreme gevallen zullen er woningen onteigend en afgebroken worden, zodat deze ‘woonzones’ weer tot natuurlijke wateroverstromingsgebieden omgevormd worden. In de toekomst zullen er uiteraard geen bouwvergunningen meer toegelaten worden in de erkende overstromingsgebieden. De woonuitbreidingsgebieden volgens het structuurplan Vlaanderen zullen eveneens op hun

watergevoeligheid

onderzocht worden.

Opvang

De voorgestelde maatregelen van minister Van Mechelen zijn een veelbelovend initiatief, maar zullen niet volstaan om de waterproblemen op te lossen. In het Vlaamse land moet eigenlijk iedere inwoner meewerken aan een oplossing voor de steeds terugkerende wateroverstromingen.

Een

gescheiden rioleringsstelsel

, waarbij het regenwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd wordt, is een eerste belangrijke voorziening om overstromingen en ontregelingen te voorkomen.

Een tweede belangrijke voorziening is de

opvang van regenwater

. Regenwaterputten op grote schaal zouden het waterdebiet kunnen afremmen.

Ten slotte is het ook raadzaam overtollig of ongebruikt regenwater via een

zinkput

in de bodem te laten infiltreren.

De Vlaamse gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid al genomen door bij nieuwbouw een gescheiden rioleringsstelsel en een regenwaterput op te leggen. In de meeste gemeenten is deze maatregel ook al van kracht voor verbouwingen. Voor het installeren van een regenwaterput zijn er zelfs subsidies voorzien. Inlichtingen zijn verkrijgbaar op de dienst ruimtelijke ordening in elke Vlaamse gemeente.

Hergebruik

Er zijn bovendien heel wat redenen om regenwater opnieuw te gebruiken.Aangezien drinkwater steeds duurder wordt, is het interessant om regenwater te

recupereren

voor bepaalde huishoudelijke taken, zoals schoonmaken en besproeien. Ook toilet of wasmachine kunnen op de regenwaterput aangesloten worden. Bij sanitair gebruik moet er wel voldoende stockeercapaciteit zijn. Regenwater is veel zachter dan drinkwater, zodat de fosfaten in waspoeders en schoonmaakproducten overbodig worden. Bovendien spaart het hergebruik van regenwater onze drinkwaterbronnen.

Ten slotte voorkomt regenwater kalkaanslag in de waterleidingen, zodat een waterverzachter niet meer nodig is en de huishoudtoestellen langer meegaan. Regenwaterrecuperatie maakt je per slot van rekening ook veel onafhankelijker.