Kamer keurt programmawet uiteindelijk goed

De Kamer heeft maandag dan toch de programmawet meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Er waren 86 stemmen voor, 47 tegen en twee onthoudingen. De behandeling van het ontwerp liep de voorbije weken heel wat vertraging op, eerst omdat het Vlaams parlement een belangenconflict had inroepen op een amendement van de regering inzake de zogeheten beroepsinlevingsovereenkomsten. Het gaat om een nieuwe vorm van opleidingscontracten voor stagiairs. De procedure werd stilgelegd nadat de regering via een amendement aanpassingen aanbracht aan het systeem.

Belga

BR>

De oppositie zorgde vervolgens voor een nieuw oponthoud door het advies van de Raad van State te vragen over dit laatste amendement. De Raad sprak zich in haar advies zeer kritisch uit over het amendement en stelde dat "zowel de tekst van de ontworpen bepalingen als van de memorie van toelichting aan een grondige herziening en precisering toe zijn opdat de Raad van State zich over de bevoegdheidsvraag zou kunnen uitspreken".

Minister van Tewerkstelling Laurette Onkelinx noemde het advies "belangrijk maar niet verhelderend". Had de Raad van State de tijd gehad en een dialoog toegestaan, dan had de minister duidelijk kunnen maken dat er door het amendement een wettelijk kader voor de werkprestaties wordt geschapen. Het statuut is hetzelfde als dat van de industriële leerovereenkomsten, aldus nog Onkelinx die benadrukte dat er met de gemeenschappen een akkoord is over het amendement.

De programmawet moet nog voor het zomerreces door de Senaat worden goedgekeurd.