"Minimumpensioen zelfstandigen moet hoger"

Om de pensioenen van de zelfstandigen in de toekomst veilig te stellen is het noodzakelijk dat de minima worden opgetrokken en dat de financieringsbasis van de stelsels (eerste en tweede pijler) wordt verbreed. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het tweede rapport van de werkgroep-Cantillon.

BELGA

Het is een publiek geheim dat het pensioenregime van de zelfstandigen met een aantal structurele problemen geconfronteerd wordt. Het wettelijk minimumpensioen is te laag, heel wat zelfstandigen moeten noodgedwongen een beroep doen op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het gaat om 10 procent bij de zelfstandigen, tegenover 4 procent bij de werknemers. De verhouding tussen bijdragen en uitkeringen is niet evenredig. De regelgeving is ondoorzichtig. De werkgroep stelt voor om de pensioenminima voor de toekomst gelijk te stellen met die voor de werknemers, maar met een hogere bijdragedrempel