Brusselse regering bijeen over kijk- en luistergeld

De Brusselse regering is in spoedvergadering bijeen nadat de PS in het Brussels parlement is gaan dwarsliggen omtrent de afschaffing van het kijk- en luistergeld. De commissie financiën van het Brussels parlement moest donderdag stemmen omtrent het ontwerp van ordonnantie van minister van Financiën Guy Vanhengel die het kijk- en luistergeld afschaft. In de plaats daarvan wordt de gewestbelasting verhoogd. De PS-fractieleider Rudy Vervoort diende echter een amendement in om de regeling te beperken tot een jaar. De commissievergadering werd daarop geschorst. De PS meent dat de forfaitaire hogere gewestbelasting geen onderscheid maakt binnen de bevolking. Ze wil dat men eerst onderzoekt hoe men de last kan verdelen volgens de inkomsten van de inwoners. Maar omwille van de hoogdringendheid willen de Franstalige socialisten evenwel voor één jaar het principe van de forfaitaire belasting steunen, in afwachting van een debat over de hele problematiek.

BELGA

Minister Vanhengel reageerde dat er binnen de regering nooit gesproken is over een dergelijke amendement. Hij kon dus niet reageren in naam van de hele regering. Een dergelijke maatregel zou ook alleen maar twijfel zaaien bij de belastingbetaler, meende de VLD-minister. Trouwens, voegde hij er aan toe, kan het parlement altijd de geldende beschikkingen wijzigen of evalueren, onder meer naar aanleiding van het begrotingsdebat. De fractieleider van de VLD, Jean-Luc Vanraes, vroeg daarop de schorsing van de zitting. De Franstalige liberalen drongen aan dat minister Vanhengel het dispuut zou voorleggen aan de andere ministers. Daarop kwam de regering samen in de lokalen van het parlement om het geschil te bespreken.