Van Rompuy: begrotingsovserschot "oogverblinding"

Volgens Eric Van Rompuy, CD&V fractieleider in het Vlaams parlement, heeft het positief kasresultaat van de Vlaamse begroting te maken met de uitzonderlijke stijging van de middelen in 2001 ingevolge de hoge economische groei (4 th reël) van 2000.

BELGA

BR>

De inkomsten van de Vlaamse begroting zijn volgens de christendemocraat immers voor het overgrote deel afhankelijk van de federale opbrengst van de personenbelasting en de BTW die door middel van een dotatie met één jaar vertraging worden verrekend en doorgestort aan de Vlaamse Gemeenschap.

Als gevolg van de terugval van de economische activiteit in 2001 en 2002 (tot maximum 1 th t.o.v. 4 th in 2000) en de weerslag hiervan op de inkomsten zal de Vlaamse regering onmogelijk het hoge reële stijgingsritme van de uitgaven in 2001 (geraamd op 5 th) kunnen aanhouden, zegt de CD&V'er.

Volgens het Rekenhof is de begroting 2002 met 30 miljard onderschat en zal de Vlaamse regering bij de begrotingscontrole 2002 maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de begroting 2002 in het rood ontspoort, aldus Van Rompuy.

Ook de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen heeft berekend dat de beleidsruimte 1999-2004 (geraamd op 270 miljard) eind 2001 reeds volledig is vastgelegd zodat er geen budgettaire ruimte meer is voor nieuwe initiatieven in onderwijs, mobiliteit, welzijn en werkgelegenheid, voegt de fractieleider eraan toe.

"Het gejuich over het goede kasresultaat van 2001 is bijgevolg voorbarig en slechts oogverblinding voor de dieperliggende structurele zwakte van de Vlaamse begroting waarbij een hoog uitgavenritme is ontwikkeld dat onmogelijk kan worden volgehouden bij lagere economische groei en een vertraging van de inkomstengroei", besluit Eric Van Rompuy.