PRL/FDF-senatoren willen sterke Senaat behouden

Wil de Senaat haar bestaansreden bewaren moet ze de bevoegdheid om wetsvoorstellen in te dienen behouden en mag ze niet in de val trappen om dezelfde debatten te voeren als die in de Kamer. Tegelijk mag de assemblee geen soort groot hotel worden dat uitgeleend wordt voor wetenschappelijke congressen, zo meent PRL-FDF-MCC-fractieleider in de Senaat Philippe Monfils.

BELGA

Hij is van oordeel dat de senatoren als verkozenen 100 procent volwaardige parlementairen moeten blijven en hun politieke macht moeten behouden. Er kan dan ook geen sprake van zijn om het interpellatierecht af te schaffen, al moet er voor Monfils een regeling komen om te vermijden dat een minister tegelijk in beide kamers over dezelfde zaak wordt geinterpelleerd.

In ieder geval waarschuwt de liberale fractieleider dat hij de lijst van de 25 terherzieninggestelde grondwetsartikelen, nodig voor de hervorming van de Senaat, niet zal stemmen zolang er geen grondig debat is geweest over de toekomst van de hoge vergadering. Monfils verzet zich nog steeds tegen de wildgroei van werkgroepen en parlementaire onderzoekscommissies, vooral als deze niet leiden tot andere conclusies dan de klassieke gerechtelijke enquetes. Zo ziet hij het nut niet in van een onderzoekscommissie naar terrorisme of naar mensenhandel.

Zelfs de Lumumba-commissie had volgens Monfils nauwelijks belang, omdat ze niet meer was dan een colloquium van historici. Als de Senaat zich daarmee gaat bezighouden, krijgen we een "slappe" Senaat en we willen niet in die val trappen, stelt de fractieleider.

Om te bewijzen dat de Senaat meer doet dan wetenschappelijke colloquia organiseren, wees hij op de politieke rol die ze speelde in het euthanasiedebat en vandaag in de discussie rond het migrantenstemrecht. Monfils herhaalde tot slot dat de PRL FDF MCC -senatoren sinds het begin van de legislatuur 60 mondelinge en schriftelijke vragen hebben gesteld en evenveel wetsvoorstellen hebben ingediend. Daarvan werden er tien gestemd en vijf werden nadien ook door de kamer goedgekeurd.