Laatste volkstelling kost overheid 1,4 miljard fr.

De komende dagen krijgen alle inwoners de formulieren van de Algemene socio-economische Enquête 2001, in 1991 heette dat nog gewoon volkstelling, in de bus. Daarmee wil de overheid van iedereen gegevens over zijn persoon en over zijn woning inzamelen. De Enquête 2001 kost 1,4 miljard fr.

dswartenbroekx

De tien belangrijkste vragen én antwoorden over nationale bevolkingsenquete

1. Wat houdt de enquête in?

U krijgt twee formulieren. Het persoonlijk formulier bevat vragen over o.a. opleidingsniveau, onderwijs, beroep, wekelijkse arbeidsduur, dagelijkse verplaatsingen naar werk of school en gezondheid. Op het woningformulier staan vragen over het comfort van de woning, aantal voertuigen, gsm's, internetaansluitingen, jonge kinderen.

2. Wie krijgt een formulier?

Alle inwoners die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Per huishouden komt er een enveloppe. Daarin zitten de persoonlijke vragenlijsten voor alle leden van het gezin. Behalve voor de kinderen die geboren zijn in 1996 of later. Het gaat in totaal om 14 miljoen formulieren die naar 4,3 miljoen adressen worden gestuurd.

3. Moet u meedoen?

De enquête is verplicht. Wie ze niet invult, krijgt herinneringsbrieven. Van maart tot mei 2002 bezoeken enquêteurs de mensen die nog niets hebben teruggezonden. De extra kosten moet u betalen als er sprake is van manifest slechte wil.

4. Wanneer moet uw antwoord binnen zijn?

De formulieren moeten uiterlijk op 22 oktober 2001 ingevuld worden teruggestuurd.

5. Kan u via internet reageren?

Ja. Op de webstek enquete2001.be kan u de formulieren afhalen. Na het invullen, zendt u ze als bijlage van een mail terug.

6. Wat is het nut?

"De resultaten van deze enquête zijn cruciaal voor onder andere het beleid inzake werkgelegenheid, mobiliteit en huisvesting", zegt minister van Economische Zaken Charles Picqué. "Vele gegevens in de huidige gegevensbestanden zijn onbruikbaar wegens onvoldoende of verouderd, o.a. het kadaster. Ook voor het grootstedelijk beleid is de informatie erg nuttig. Zo kunnen we nagaan waar mensen wonen en werken. Die gegevens hebben we nodig om eventuele fiscale maatregelen te nemen."

7. Is dit de laatste keer?

Ja, zeker in deze uitgebreide vorm. In de toekomst worden gegevens gehaald uit diverse databanken, zoals die van de sociale zekerheid. Het is de zestiende nationale enquête sinds 1846.

8. Zijn uw persoonlijke gegevens beschermd?

De antwoorden zijn strikt vertrouwelijk, beweert de regering. Om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te verzekeren: - mag alleen het Nationaal Instituut voor de Statistiek de verzamelde gegevens verwerken, - worden de antwoorden anoniem behandeld, - worden de identificatiegegevens (bv. : naam, geboortedatum, adres) en de andere gegevens in een apart bestand opgeslagen, - zijn de betrokken personeelsleden onderworpen aan beroepsgeheim en zijn ze strafbaar in geval van plichtsverzuim.

9.Wanneer zijn de resultaten bekend?

De algemene bevolkingsgegevens worden in het eerste trimester van 2002 verwacht. Voor de gedetailleerde informatie blijft het wachten tot eind 2004.

10. Waar vindt u meer info?

* Op het groene (gratis) telefoonnummer 0800 92 548 *

; enquete@statbel.mineco.fgov.be