Uittreksels uit slotverklaring

Na lang getouwtrek, met name tussen Afrikanen en Europeanen, is op de VN-racismeconferentie in Durban overeenstemming bereikt over een slotverklaring. Enkele uittreksels:

sphlix

"Wij betreuren dat slavernij en slavenhandel, de transatlantische slavenhandel incluis, verschrikkelijke tragedies in de geschiedenis van de mensheid zijn geweest, niet alleen wegens hun afschuwelijke barbarij, maar ook wegens hun omvang, de aard van de organisatie en vooral wegens het negeren van het wezen van de slachtoffers; wij erkennen voorts dat slavernij en slavenhandel een misdaad tegen de mensheid zijn (...) en tot de belangrijkste oorzaken behoren van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en de daarbij behorende intolerantie; en dat Afrikanen en mensen van Afrikaanse komaf, evenals Aziaten en mensen van Aziatische komaf, slachtoffers zijn geweest van deze daden en slachtoffers blijven van hun consequenties."

"De conferentie geeft toe dat kolonialisme heeft geleid tot racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en de daarmee samenhangende intolerantie en dat Afrikanen en mensen van Afrikaanse en Aziatische komaf, evenals inheemse volkeren, slachtoffers van kolonialisme zijn geweest en eronder blijven lijden. Wij erkennen het door het kolonialisme veroorzaakte leed en bevestigen dat het (kolonialisme) moet worden veroordeeld en zijn herhaling moet worden voorkomen, waar en wanneer dan ook. Wij betreuren voorts dat de effecten en de hardnekkigheid van deze structuren en praktijken behoren tot de factoren die ook vandaag bijdragen tot voortdurende sociale en economische onevenwichtigheden in veel delen van de wereld."