"Bijkomende industriegronden langs Albertkanaal"

Print
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) wil op korte termijn bijkomende bedrijfsterreinen realiseren langsheen het Albertkanaal. Hij heeft hiervoor een studieopdracht toegekend. Met de gunning is een bedrag van ruim 24 miljoen frank (595.000 euro) gemoeid.
Met deze studie-opdracht komt Van Mechelen tegemoet aan de versnelde uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat onder meer een concentratie van de economische activiteiten beoogt. De nadere uitwerking van het economisch netwerk Albertkanaal is één van de instrumenten om het aanbod van circa 7.000 ha bijkomende bedrijventerreinen in Vlaanderen te realiseren.
De zone langsheen het Albertkanaal wordt geselecteerd omwille van de ruimtelijk-economische waarde van het gebied en de aanwezigheid van hoogwaardige vervoers- en verkeersinfrastructuur, waaronder dus het kanaal en de autosnelweg E313.