CVP voelt zich gesterkt door Raad van State

"De Raad van State vindt dat het euthanasievoorstel een effectief en doeltreffend gerechtelijk controlesysteem en een strafrechterlijke sanctioneringsmogelijkheid moet bevatten. De voorziene sancties zijn een papieren tijger." Dat vinden CVP-fractieleider in de Senaat, Hugo Vandenberghe, en senatrice Mia De Schamphelaere.

BELGA

BR>

Indien één van de voorwaarden voor euthanaserend handelen niet vervuld is, zou de betrokken arts voor het Assisenhof moeten verschijnen. De kans dat het ooit zover komt is zeer klein, meent de CVP. "In elk geval voldoet de voorgestelde controleregeling geenszins. Voor de CVP is ze niet conform aan het Verdrag voor de Rechten van de Mens."

Het euthanasievoorstel is bovendien zo verregaand dat de Raad van State zich volgens Vandenberghe terecht de vraag stelt waarom het aspect van hulp bij zelfdoding strafrechtelijk niet wordt geregeld in het wetsvoorstel. Het bevestigt de risico's die het uitbreiden van het toepassingsgebied van het wetsvoorstel naar niet-terminale patiënten met zich meebrengt.

Dat de Raad van State vindt dat het voorstel over de palliatieve zorgen volledig herschreven moet worden, verrast de CVP niet. "Dit zijn precies de kritieken die de CVP-fractie in amendementen op het wetsvoorstel had verwoord. De amendementen werden alle verworpen, merkte Hugo Vandenberghe op.