Algemene arbeidsduurvermindering

De Kamer stemt donderdag over twee wetsontwerpen die arbeid en kwaliteit van het leven meer moeten verzoenen. Bedoeling is ook om de werkgelegenheidsgraad in ons land op te krikken. Het plenaire debat vond dinsdag plaats. Het fiat van de Kamer donderdag zorgt voor een algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week. Die regeling gaat in vanaf 2003. Werkgevers die de 38-uren-werkweek vroeger invoeren, kunnen rekenen op een vermindering van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Via financiële stimuli wil de regering werkgevers er echter toe aanzetten om verdere stappen te zetten. Bedrijven die kiezen voor een 37-, 36- of 35-uren-werkweek kunnen per werknemer rekenen op een korting van de sociale zekerheidsbijdragen van respectievelijk 62.5, 100 of 150 euro. Werkgevers die de vierdagenwerkweek invoeren krijgen een korting van 400 euro per werknemer. De regeling is geldig vanaf oktober.

BELGA

BR>

De ontwerpen bieden werknemers ook de mogelijkheid gedurende hun volledige loopbaan een jaar tijdskrediet op te nemen. Het krediet kan ook in schijven van drie maanden worden opgenomen. Via een cao per sector of per bedrijf kan geopteerd worden voor de uitbreiding van het tijdskrediet tot vijf jaar. Het tijdskrediet kan ook worden opgenomen in de vorm van halftijds werken. Vanaf begin volgend jaar hebben werknemers ook het recht om gedurende minimum zes maanden en maximum vijf jaar vier dagen per week te werken. Het moet wel gaan om werknemers met een anciënniteit van vijf jaar binnen het bedrijf.

De regering werkte tevens specifieke maatregelen uit rond de arbeidstijd van 50-plussers. Zij krijgen het recht één dag of twee halve dagen per week minder te werken of kunnen kiezen voor een halftijdse werkweek. Het moet gaan om werknemers met een anciënniteit van 20 jaar. De verplichting om werknemers met loopbaanonderbreking te vervangen, valt weg.

De wetsontwerpen brengen het vaderschaps- en adoptieverlof van 3 op 10 werkdagen. De eerste drie worden betaald door de werkgever, de laatste zeven krijgt de betrokkene een uitkering van het RIZIV. Deze regeling treedt in werking op 1 juli volgend jaar. De maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheidsgraad houden onder meer in dat werkgevers die 58-plussers tewerk stellen kunnen rekenen op bijdrageverminderingen voor de sociale zekerheid. De hoogte van de korting - die ingaat in april 2002 - is afhankelijk van de leeftijd van de werknemers.