Leven om te geven

als je elke nieuwe dag

Ann

aanvangt met een gulle lach

als je met een blij gezicht

je aandacht op de ander richt

als je vanaf de dageraad

anderen helpt met woord en daad

als je in je eigen tijd

warmte om je heen verspreidt

geef je zin aan je leven 

door om anderen te geven 

als je iemand die treurthebt getroost en opgebeurdals je hielp waar je konaan wat licht en aan wat zonals je het goede voorbeeld hebt gegevenen ieders fouten ook vergevenals je van eigen misstap hebt geleerden je steeds naar beter hebt gestreefddan heb je niet voor niets geleefd