SOS Chauffeur

Het huidige gevoerde verkeersbeleid is duidelijk ongeloofwaardig. Pleiten voor een realistisch beleid is dan ook een prima zaak. Als tweederde van de ongevallen te wijten is aan een gebrekkige of slecht onderhouden wegeninfrastructuur is het duidelijk dat onze ministers van verkeer tekort schieten bij de uitvoering van hun taak.

J.R.N.

Dat juist de SP.a in de tegenaanval gaat tegen het initiatief van Dedecker is dan ook niet vreemd. Om zijn tekortkomingen te camoufleren pleit rood voor een sterk repressief beleid met onrealistische snelheidsbeperkingen, massaal (mis)plaatste f1itspalen en hoges boetes. Nochtans hebben ook zij de mond vol van een verenigd Europa zodat een harmonisatie van de verkeersboetes op een realistisch niveau, zoals in de ons omringende landen, een logische en te waarderen zaak zou zijn