Heimwee noa Berg (deil 23)

Print
Maaseik -

Û blaw , nog û blaw , nog û blaw en nog û blaw ,
ich waas rap en snapde ze mich gaw .
Het waas Poase en de klokke woare gekömme ,
eikes op de wei , in de strik en achter de règentonne .

Het klinkt noew waal hièl schoèn ,
maar eigelik waas het neet gewoèn .


Es te ziès waat de jing noew mogge rape ,
doa stoan ich mît oepe mond biej te gape .

Maar toch woare wè vreger hièl bliej ,
mît û gewoèn eike mît niks ter biej .
Van de Poashaas hauwe wè nog noèts gehierd .
ne knièn dae ûn eike lëgt : noets gebièrd .

Bie ôs woare ‘t de klokke die noa Roeme vertrokke ,
zoe hubbe ze ôs es keinjer zitte te lokke .
Op gooje vriedig loejde ze vier de leste kièr ,
en dan hièrsde ze tot Poaszondig neet mièr .

Det waas û geveel wie mît Sinterkloas ,
slecht sloape en vael drûk op de bloas .
Zoe gauw es wae ze den zondigs hierde bônke ,
vloege wae noa boete op ôs houte klompe .

En doa lope wae dan doer het nate graas ,
zekend achter hook en kant of er nog ûn eike laag .
Vier eder eike waerde stevig gevochte ,
det lagte wae in û mendje det Pake zelf haw gevlochte .

En die eikes woare allemoal hetzelfde : blaw ,
wae zage neet ins det Make dezelde klaer van vingers haw .
Zoe ate wae dan ôs Poaseikes mît zelfgebakke krentemik ,
het waas vier ôs weer û zalig ougenblik .

Schokolate eikes hubbe wae noets gekriège ,
waarschienlik ôm det ôs hinne doa neet aan mît diège .
Ich deink ‘r nog mît vèèl plezeer aan trûg ,
eders kier es ich noa Berg riej … iever die brûg .


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio