Op z'n Alkens

Print
Op z'n Alkens

Op z'n Alkens

Alken -

As dje oech bè e jappelmèske in ur vingers sneit, da.n kan da jappelmèske doewe ni an dun.

Als je met een aardappelmesje in je vingers snijdt, dan kan dat aardappelmesje daar niet aan doen.

O.ch al hei-je ne goeie knueppel in ur hand, da.

n is nen hond nog zoe rap ni gevonne.

Ook al hebt je een goede knuppel in uw hand, daarom heb je nog zo rap een hond niet gevonden.

Dje koeint een oewer la.nk an ne pi-jrebaum schuedde, doewe zal ginnen appel oawtvalle.

Je kan een uur schudden aan een perenboom, daar zal geen appel uitvallen.

As de minse ne weinterslo.p koste ha.ge, da.n was het gedoin bè al da die-jeete.

Als de mensen een winterslaap konden doen, dan was het gedaan met op dieet gaan.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio