Blèf Hôessëls kalle

Wô moge vër nog? Wat mogen we nog?

Vë moge gee rood vlees mee ête want dwô krêe dermkankër van.Ve moge per wêek mer nën have kilo vlees ête. Vë moge ook nie te vjol vès ête (kwik!). Moge nie te vjol alkool drènke ( lêvër !)Vë moge nie roke (longe!

Paul Achten Paul

) Vë moge nie te vjol snôeppe ( taan èn soekkër ! ) Ve moge nie te vjol vèt èn sjarkuttërie ête ( kollëstrol). Vë moge geen fritte ête ( hat- èn vaatzikdës)Vë moge nie vjol ènne zon lope (huidkankër).Vë moge nie te vjol bëspeut (bespoten)freut èn lëgume ête ( pesticide!) Vë moete zuinëg zien mèt oime (ademen) baute, want de loch zit vol mèt kankërvërwekkende stoffe. Vë moette stupkës èn oos ore stêke ènne sinnëma (film) op de fuive, op hët werk, want da's slèèch (slecht) vùr het troemmëlvlies. Oos grùt-èn jùvvër grùt âas (groot- en overgrootouders) oete bëkans alle dôog spek èn eer,rookde wij de Tùrke, dronke jenever èn bier, loepe èn de héte zon,MER.... wèrkde wij pjèdde, goenke heel vrug sloppe, stonte heel vrug op.....èn hôon (hadden) géne STRESS.

Mer de klok trùgdrèèn (terugdraaien) dat konne vër nimmee !

Paul Achten


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio