Raad van State verwerpt opnieuw grotendeels beroep tegen Arco-staatsgarantie

De staats­waar­borg voor de Ar­co-coöpe­ran­ten blijft voor­lo­pig over­eind. De Raad van State heeft vandaag op­nieuw de beroe­pen tegen de waar­borg ver­wor­pen, maar schuift het dos­sier wel deels door naar het Grond­wet­te­lijk Hof. Dat ver­nam De Tijd vandaag.

belga.be

Nadat eind 2011 Dexia ten val kwam en hierbij de Ar­co-ven­noot­schap­pen Ar­copar, Ar­co­fin en Ar­co­p­lus mee­sleur­de en tot ver­ef­fe­ning dwong, werd de waar­borg verleend voor de coöperanten van Arco, de financiële arm van het ACW. De inleg van de coöperanten wordt volgens de garantie vergoed, als bij het af­slui­ten van de ver­ef­fe­ning zou blij­ken dat er onvol­doen­de geld is voor de ver­goe­ding. Het gaat om zo'n 780.000 coöpe­ran­ten, van wie 653.000 bij Ar­copar, die alles samen 1,5 mil­jard euro in­brach­ten. Het staat vast dat de op­brengst van de ver­ef­fe­ning niet zal vol­staan.Verschillende partijen trokken naar de Raad van State tegen de waarborg. De Vlaamse be­leg­gers­fe­de­ra­tie VFB en in­di­vi­du­e­le aan­deel­hou­ders van Dexia stapten naar het hoogste administratieve rechts­col­le­ge omdat de ga­ran­tie niet geldt voor de ge­wo­ne aan­deel­hou­ders. De au­di­teur gaf hen ge­lijk, maar de Raad zelf volg­de dat stand­punt niet in maart vorig jaar. De Raad richtte wel een vraag aan het Grondwettelijk Hof of er geen sprake is van discriminatie tussen de Arco-coöperanten en de gewone aandeelhouders.Dit scenario herhaalde zich woensdag in de zaak die aan Franstalige kant aangespannen was door de ge­meen­ten Schaar­beek en Sint-Agat­ha-Ber­chem en door het pen­si­oen­fonds Ogeo Fund van de Waalse in­ter­com­mu­na­le Tec­teo. Ook hier volgde de auditeur de klagende partijen.Volgens De Tijd zal er waar­schijn­lijk pas meer dui­de­lijk­heid komen over de over­heids­ga­ran­tie na de ver­kie­zin­gen van mei.