Heimwee noa Berg (deil 12) .

Print
Heimwee noa Berg (deil 12) .

Heimwee noa Berg (deil 12) .

Neeroeteren

Maaseik -

Es klein mênneke laag ich ins op miene rûg in ‘t graas ,
Ich kèèk noa de sterrehemel en vroog mich aaf ,
zouwe der nog êrges minse bestoan ,
hièl wièt weg verbie de moan ?

Ich kos het mich ècht neet goot vierstêlle ,
vroog ’t aan Pake en dè begos te vertêlle :
van God dè de minse haw geschoape ,
en de zièvende daag waas goan sloape .

Van Adam en Eva in het aardsparadiès ,
die hauwe alles , zelfs gratis boerterhamme mît spiès .
Ze meestte de ganse wèèk neet wûrke ,
allein maar rieste pap zitte slûrpe .

Maar ein deink hauw God hun verboeije :
neet aan de eppelkes zitte , die schoèn roeije .
Toch sloog Eva dè gooije road in de weindch ,
en ging bie Adam zège es û klein keindch .

Dè loesterde wie nen hond : braaf en trouw ,
en hè plûkte ein lekker eppelke vier zien vrouw .
Ziè bèèt ter in en gaaf ‘em dan aan Adam ,
dè diech dêt auch en …bam !

Op ins bliksemde het en sting het paradiès in vlam ,
Adam en Eva lope hiel rap noa den oètgang .
Want God waas hièl kwoad op die twiè ,
hè joog ze weg tot aan de zièè .

Vanaaf toon kostte ze goan vîsse of goan jage ,
ze lèje dêk hônger , benoa alle dage .
Zoe weirden de minse gestraft doer God ,
omdêt ze nog neet ins loesterde noa het ièrste gebod .

En doadoer , zag Pake , moat ich noe ederen daag koèle grave ,
tot ich krank wèir , omval en ze mich begrave .
Ich deink ‘r nog mît vèèl heimwee aan trûg ,
eeders kier ês ich noa Berg riej … iever die brûg .


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio