Blèf Hôessëls kalle

Print

Hoeselt

Hoeselt -

Liefst geen koosnaampjes meer voor je baby’tje.
Nimmee flaa doen mèt oere kléne

Ja, zo wijd ès ’t kome. Hët stond dees wêek èn de gëzèt.De jong makës èn vùrral de bommakës zulle op hùn wjod môette lètte a’sse bézëg zien mèt hùnne kléne.
Tot vlee week klonk dat zo:

Wô?

Hee kakades gëdùnd? Ja, ich ruk iet sjattepoemmëke.
Dan zal ich oer poepëke èns gaus sjoon môke.
Boe ès oer tôettëke, ès ze alwier aut oer mundsje gëvalle.
Nau gee oos kinneke e lekker pappëke ête. Hët jèste bufke ès vùr papake, hët tweede bufke ès vùr mamake èn het derde ès vùr oos klee bôelleke.
Allee, dat wo’s toch e lekkër pappëke wô ich vùr oos klee sjattëke gëmok hëb.
En nau gee Julleke sjoon ninakës doen ? Mer jès nog e bôerke lùtte.
Dèèddèè lievëke.

Èn nau zeu dat zo môette go’n klinke :

Wô? Hee alwier gëkak? Ja, het stink ferm zuu.
Dan zullen vùr oer poep ès rap sjoon môke.
Bo ès oer fôets? Zie ze alwier kwijt?
Nau goi èns flink oer pap aut-ête. Dën jèste boef ès vùr pa, dën twéde vùr ma èn dën derde voor oze kléne Jules.
Da’s toch lekker wor, wô ich vùr oze jong gëmok hëb.
En nau sloppe zuu Jules èn ach oech nimmee heur. Tot strak!

Mësjin it èn slup de kléne bêter a’ttër nie zo bëtuttëld jod?
Mer ich daar toch nie zwêre trop.

Paul Achten


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio