Vakantiegeld voor magistraten

De magistraten eisen dus extra vakantiegeld (HBvL 29/05/05). als burger van dit land en als burgerlijk oorlogsinvalide 1940-1945, die de leeftijd van 74 jaar heeft bereikt, ben ik zo vrij hierbij mijn mening naar voor te dragen.

Robert Dewaegemaeker - Leuven

Omwille van een valse klahct ben ik reeds 4 jaar van mijn vrijheid beroofd, het persoonlijke leed, en dit voor mijn ganse familie, is bijzonder groot. als gevolg van de hysterie na de zaak Dutroux in 1997, werd ik in 2000 ten onrechte veroordeeld op basis van vermoedens.

Vanwege mijn gevangenschap had ik nog één jaar recht op pensioen, daarna niets meer, ondanks het feit dat ik reeds van af mijn 14de jaar bijdragen heb betaald. Ik heb zowat naar alle instanties geschreven, zonder enig resultaat. Ik ben zeker geen racist, maar zowat de helft van de gedetineerden zijn van vreemde origine, en ook zij krijgen kost en inwoon. U zult begrijpen dat ik misnoegd ben over het feit dat ik, ten onrechte veroordeeld dan nog, mijn pensioen verlies zo lang ik opgesloten blijf. Is dat democratisch?

Als ik dan verneem dat de magistraten zo maar hun eisen kunnen stellen, meer vakantiegeld, met terugwerkende kracht van twee jaar op de koop toe,... bovendien werd er een dwangsom van 25 euro per dag opgelegd. Waar zijn we in België dan mee bezig?

Ik ben blij dat ik de leeftijd van 74 jaar heb bereikt, naar mijn gevoel staan er ons nog woelige tijden te wachten, die ik misschien liever niet meer meeaamk.

Toch hoop ik dat de gezagsdragers en de rechterlijke overheden van dit land tot bezinnning komen, want er is ook nog het nageslacht, mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hen wens ik veel sterkte en een democratische samenleving toe.