Heimwee noa Berg (deil 6)

Print

Neeroeteren

Maaseik -

Toon de zoemers nog èchte zoemers woare ,
en ôzze groetvaders drônke nog echte kloare .
Toon wè nog op de stroat spèèldje,
en wè soavendsj ichterde op de kant van de èèldje.

Toon wè nog kroonsele en bosbiere plûkten,
en ze nòa de tour nog het Volkse drûkten .


Toon wè nog voetbaldje tûsse de koewevlaaien ,
en wè ôs nog echt mochte begaaie .

Toon wè nog lekker vleis hauwe van ôs eige vèrke ,
en wè lèvertroan kriège om aan te sterke .
Toon ôzze pa sondigs û waimeske droog ,
en de boore te voot ginge achter hun ploog .

Toon wè nog mît ôzze flits mochte sjeete ,
en wè eedere daag van de nateer kostte genete .
Toon wè neet grômmeldje iever ûn règenbies ,
en wè ozze boeterham dik besmierde mît spies .

Toon wè de mègtjes nog in hun bille mochte kniepe ,
en wè bie de bekker noa de peteekes stinge te giepe .
Toon wè edere oavendj ûnne paternoster mooste bèje ,
en wè aaf en toe ein watch om de oere krège .

Toon de kie nog rûstig in de wei stinge te kauwe ,
en wè ôs versjet nog in de rechse hand mochte hauwe .
Toon wè nog boete noa het hieske mooste goan ,
en wè op schoal braaf in het rieke ginge stoan .

Toon wè nog zônder schaam eine lete vlege ,
en wè tiege pa en ma neet dûrfde te lege .
Toon ôs wondjes verzûrgd wèrde mît tentrijot ,
en de piètjes en ertjes zaten nog neet in eine pot .

Toon wè nog eine ganse daag achter einkbiegelkes jaagde ,
en de bossen in Bergervîn ter nog schoèn bie lage .
Doa deink ich nog mît vèèl plezeer aan trûg ,
eeders kier ês ich noa Berg rie … iever die brûg


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio