Sjel-wöardsjes & Wistje dat

Print

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen -

Sjeld-wöardjes = scheldwoorden

A. Aafzetter = oplichter
B. Batseklatser = billen kletser
C. C = romeins cijfer voor 100.
D. Dazeläer = waggelaar
E. Ermoodzejjer
F. Fitsjeläer =knutselaar
G. Grinsj-lup = zuurpruim
H.

Hoaze-zeikert = pipi langkous
I. Iêsbäer = ijsbeer
J. Jômmertrien = altijd klagend
K. Kâlmeëker = wauwelaar
L. Löeugebieës = leugenaar
M. Meuj-kont = bemoeial
N. Nôwsjieërige = nieuwsgierige
O. Ônnöttert = geen zuivere
P. Prôtsjert = knoeier
R. Reubevreëter = bieteneter
S. Spucheläer = vochtig spreken
T. Tujjeräer = slechte vakman
U. Uulskuuke = ook jong van uil
V. Verfdoeës = fel geschimkte
W. Wöard - drejjer = verandert je woorden
X. X = romeinse tien
Z. Zoêrmoos = zuurkool

Wist je dat?

* Zônnesjien zonger rege, meuk van de sjoeënste mosem 'n braok
* Al zouwe v'r alle bleumkes plukke, de lente kènne v'r neet tege hauwe
* Blôme hauwe van minse en aug angers um ... of is 't de blômeverkuiper
* Waë geregeld zien hèkg sjeurt , hoof noeët dikke tek te zaëge
* Elk wonder waat oeët geböeurde , geböeurde op einne gewoënen daag
'nne daag geliek vandaag.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio