Voorspellingen van Christus

In het boek "Het ware leven in God" van de Griekse Vassula Ryden, waarvan op

Achilles VAnhees - Sion, Zwitserland

internet (www.tlig.org/nl.html) de boodschappen die Christus haar doorgaf

sedert de jaren 80 te lezen zijn, is er onder andere sprake van de aanslag

op de Twin Towers van 11 september 2001 en de tsoenami van 26 december 2004.

Beiden werden door Christus voorspeld, met verschillende waarschuwingen.

Hier enkele uittreksels.

In het jaar 1991, op 11 september, precies 10 jaar voor de grote ramp van de

twee torens in de USA, waarschuwde onze Heer ons, terwijl Hij met tegenzin

naar de aarde keek, met de volgende woorden:

'En Ik Mijnerzijds kijk met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie

voor natie onderzoekend, ziel voor ziel aftastend om wat warmte, om wat

edelmoedigheid, een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten Mijn

gunst. Zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven, en de dagen vliegen

voorbij, de uren zijn nu geteld vóór de grote vergelding. (Jezus veranderde

plotseling van toon, en na enkele seconden te hebben gewacht, zei Hij op

zeer ernstige toon, die mij met ontzag vervulde) De aarde zal sidderen en

schudden, en alle kwaad, dat in torens is gebouwd (zoals de toren van Babel)

zal ineenstorten tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven

worden! Boven zullen de Hemelen schudden en de fundamenten van de aarde

zullen wankelen! De eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts

door Mij bezocht worden met donder en vuur. Luistert goed naar Mijn laatste

waarschuwende woorden, luistert nu er nog tijd is. Leest Onze Boodschappen

(van Jezus en Maria, de beide Getuigen) en houdt op minachtend of doof te

zijn wanneer de Hemel spreekt. Spoedig, nu zeer spoedig, zal Ik jullie de

Rechter laten zien.'

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door de val van de twee

torens, die zo vele levens met zich mee sleurden, waaronder veel onschuldige

mensen. Afschuwelijke apocalyptische scènes werden aan de wereld getoond, en

ondanks deze verschrikking die over ons kwam, werd de wereld, in plaats van

zich werkelijk tot God te bekeren en berouw te hebben, nog slechter dan

voorheen en begon een oorlog. In plaats van te begrijpen dat dit gebeurde

vanwege onze eigen fouten, zonden, schuld, geloofsafval en doordat de wereld

God afwijst, gingen we door te luisteren naar Satan en zijn weg te volgen in

plaats van de weg die God ons toonde.

Op 24 december 1991, op de vooravond van de geboorte van Christus, werd ons

de volgende boodschap gegeven door Christus, die zeer beledigd was.

'Ik kom vandaag en bied de gehele mensheid Mijn Vrede aan, maar slechts zeer

weinigen luisteren. Vandaag kom Ik met woorden van Vrede en een Boodschap

van Liefde, maar de Vrede die Ik aanbied wordt door de aarde versmaad en

bespot, en de Liefde die Ik hun geef, wordt zelfs op de vooravond van Mijn

Geboorte bespot en uitgelachen. De mensheid viert deze dagen zonder Mijn

Heilige Naam. Mijn Heilige Naam is afgeschaft en zij beschouwen de dag van

Mijn Geboorte als een vakantietijd, waarop ze afgoden vereren. Satan is de

harten van Mijn kinderen binnengedrongen daar hij hen zwak en slapend

aantrof. Ik heb de wereld gewaarschuwd.'

Christus toont ons dat Hij beledigd is als wij Kerstmis vieren door samen te

komen met onze familie zonder de ware reden te gedenken: de Geboorte van

Christus.

Met Kerstmis wordt elke christen gevraagd Christus geboorte te vieren door

vreugde en door naar de Kerk te gaan en Zijn Heilige Naam te vieren. In hun

geloofsafval draait voor velen in plaats daarvan het feest alleen rond de

kerstboom, het uitwisselen van geschenken, het eten tot ze ziek zijn en zich

te amuseren tot dwaasheid toe.

Na die dag waren er diverse waarschuwingen. Maar die welke spreken over de

tsoenami van 26 december 2004 in Zuidoost-Azië, waren de drie die hieronder

volgen. De eerste werd al gegeven op 10 september 1987:

Ik schreef; 'Plotseling herinnerde Jezus mij aan een droom van de afgelopen

nacht, die ik vergeten was. Het was het visioen dat ik onlangs zag, maar in

mijn droom was het nog erger. De Heer zei toen:

"Luister, Ik heb je in je slaap het visioen laten zien om het je te laten

voelen. Nee, er is geen ontkomen aan!"

Ik schreef: 'Ik herinner mij dat ik het zag komen als een geweldige golf. Ik

probeerde weg te rennen en mij te verbergen, hoewel ik wist dat het

onmogelijk was'. Toen vroeg ik aan onze Heer: 'Maar waarom doet u dit als u

ons bemint? Waarom?' Hij antwoordde:

'Ik sta bekend als een God van Liefde, maar ook als een God van

Gerechtigheid;' Ik vroeg: 'Wat kunnen we doen om dit te doen ophouden?' God

antwoordde: 'Er wordt nu van jullie allen geweldig veel eerherstel gevraagd.

Je te verenigen en één te zijn, elkaar te beminnen en in Mijn hemelse Werken

te geloven, want Ik ben altijd onder jullie'. (10.9.87)

Het nieuws over de tsoenami schokte en verbijsterde ons allen, maar niemand

kan zeggen dat God ons geen waarschuwingen heeft gezonden. Toen God ons

waarschuwingen zond door degenen die Hij tot woordvoerders gekozen had,

zeiden velen: 'We hebben deze waarschuwingen niet nodig. We hebben de troost

van de heilige boeken van de Vaderen en de Heilige Schrift in ons bezit. We

schieten nooit tekort in het opdragen van offers en gebeden, dus wat heeft

Christus ons nog meer te zeggen dan wat Hij ons al heeft gegeven?. En ze

sloten de oren.

Nog een andere waarschuwing werd ons gegeven op 18 februari 1993:

'Ziet, de dagen komen waarin Ik ga komen met donder en vuur, maar tot Mijn

grote verdriet zal Ik velen van jullie nietsvermoedend en in een diepe slaap

aantreffen! Schepping, Ik stuur je boodschapper na boodschapper om door je

doofheid heen te breken, maar nu ben Ik jullie tegenstand en apathie moe, Ik

ben jullie koudheid meer dan moe. Ik ben ook jullie arrogantie en

onbuigzaamheid moe, wanneer het erom gaat bijeen te komen voor de eenheid.

Jullie hebben nu de Beker van Lethargie gevuld en doen overlopen. Vergiftigd

door jullie eigen stem, hebben jullie je tegen Mijn Stem verzet, maar het

zal niet altijd zo zijn. Weldra zullen jullie vallen, want jullie hebben je

tegen Mijn Stem verzet door de bedrieglijke nonsens van jullie eigen stem.

Natuurlijk is Mijn Kerk tot een ruïne vervallen door jullie verdeeldheid (Š)

de aarde zal schokken en als een vallende ster van haar plaats wervelen

(Jes. 13, 13), en de bergen en eilanden zullen van hun plaats worden gerukt.

Hele naties zullen vernietigd worden. De hemel zal verdwijnen zoals een rol

perkament wordt opgerold (Apoc. 6, 14), zoals je dat gezien hebt in je

visioen, dochter. Een grote doodsangst zal over alle bewoners komen, en wee

de ongelovige! Luister naar Mij: als de mensen vandaag tot je zeggen: 'Ach,

maar de Levende zal medelijden met ons hebben, je profetie komt niet van

God, maar uit je eigen geest', zeg hun dan; hoewel jullie als levend worden

beschouwd, zijn jullie dood. Jullie ongeloof veroordeelt jullie, daar jullie

geweigerd hebben te geloven in Mijn Tijd van Barmhartigheid , en Mijn Stem

hebben belet zich te verspreiden via Mijn woordvoerders, om Mijn schepselen

te waarschuwen en te reddenŠ' (18.2 1993)