Nederlanders in Voeren

Onlangs schreef iemand dat burgemeester Broers zijn sjerp dankt aan de Nederlands inwijkelingen. Al was het helemaal niet kwaad bedoeld, wil ik er op wijzen dat de vreemdelingen overal op gemeentelijk niveau bijdragen tot de verkiezing van mandatarissen en dat dit zelden in het voordeel van de Vlamingen uitvalt.

Jean Baerten - Spanje

Wat Voeren betreft, is het een mooie revanche op de vroegere verfransing van de Nederlanders ten tijde van de Luikse overheersing. Toen werden niet alleen kandidaten van eigen bodem door het provinciebestuur gekelderd voor de slechte kwaliteit van hun Frans, maar Nederlanders die in een Waalse familie introuwden en de Belgische nationaliteit aannamen speelden onder één hoedje met de franskiljons en verwierven schepen- en zelfs burgesmeestermandaten, Het is derhalve maar juist dat onder Limburgse voogdij het roer omgegooid wordt en dit dient ook het geval te zijn voor het OCMW, waarvoor ,door een verstrooidheid in de wet, de buitenlanders niet mochten meestemmen. Hopelijk wordt of is dit veranderd tegen 2006