De Wèjeberg door Gilbert Opsteyn

Print
Maasmechelen -

hèlop veur diechzelf veurleze ... dat hulp !!!

Den aovend vilt ... op de wèjeberg ... sjravelentäere ... wi-j väer !
de zôn weurt flèts ... straotlewèit oêtgeraôs !
dao achter wèjt get blaôsmeziêk euver de huûskes ...
en èn ins 'nnen " einselgenger " zèt solo aan !


e zwart bölke van den tup ... op 'n wisj ...
Wi-j e prinske struit 'r zien klaterende klank-kermelle
euver sjop ... sjoêts en braôk ... !
Heldere noeëte kleure de loch vol zeutigheid ,
spettere in 't rônd ... wi-j èn de läeg kapel !
Is dat nôw stéréjo ..? Zwieëg en luûster !
krék trop mösje kwettere en böeurstelle tösje brieëme en döare in de hèk !
'n aëkster sjèddert effe , de merkhof flits krakend langs ...
Twieë döalkes wappere nao 'n sjouw ! Finale ?? Supersolist !!
De lieëster ... dao kome krèlkes oêt di-j käel !
't is alsof 'r op 'n waterfluit kietelende klatse klanke euver kaanjelle bleuës ,
di-j borrelend pletsend neerklètse op m'n patch !!
Waat tunks diech ??? wieët weg bleuës nog 'nnen tuba ...
Kom mèr doar ... de " nachtegaal " kömp strak pas !!
Iech haop het !!!!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio