Bisschoppen roepen op tot gebed

Print
Zelf ben ik iemand die de Bijbel leest en Evangelisch gelooft. Het zijn allemaal nemen en etiketten natuurlijk. Ik bezoek trouwens geen enkele kerk actief. Maar dit terzijde: ik erken en respecteer de Bijbelse grondtekst. Daarom schrijf ik jullie dit berichtje, omdat ik ervoor wil zorgen dat jullie ook met 'Bijbelse' ogen naar dit gebeuren kunnen kijken.
Immers, er is heelwat te doen geweest rond deze paus en 'oekumene'. Dit artiekel dateert van 01/04. De paus is nog niet dood, dus. Met veel belangstelling kijk ik uit naar de vraag of de Belgische (en andere) bisschoppen zullen oproepen om <> van de paus. Immers, in de Bijbelse context (Lutheranen en Evangelischen beroepen zich daarop, maar om objectief te zijn wil ik het wel omzichtig zo uitdrukken met het woord 'beroepen', al klopt het inhoudelijk wel) kan een mens slechts tot God komen (hemel dus) 'DOOR ZIJN GELOOF ALLEEN'. 'Uw geloof heeft u gered', zegt Christus meermaals in de Bijbelse vertellingen. Vanuit Lutheraans/Calvinistisch/Evangelisch (laat ons algemeen zeggen: 'protestants') oogpunt is het Roomse 'bidden voor het zieleheil van een overledene' bijgevolg als een onzuivere, ONBIJBELSE gedachte, daad... te beschouwen. Het zou immers betekenen dat gebed van andere gelovigen een dode dichter bij God kan brengen, terwijl de Bijbel letterlijk zegt dat 'alleen en uitsluitend door zijn geloof in Christus' de mens tot God komt. (het gaat veel verder: dus bijvoorbeeld géén Rooms-Katholiek 'vagevuur' e.d.) Interessante oefening voor journalisten: Wanneer je bovenstaand artiekeltje herleest, zie je hoe omzichtig één en ander door de Belgische bisschoppen geformuleerd werd. Versta me niet verkeerd: dat verheugt me als Bijbellezer ten zéérste! Toch is mijn reactie eigenlijk 'te vroeg'. De paus lééft immers nog op 1 april. Uitkijken dus wat zij zullen zeggen nu de paus er niet meer is. Versta me niet verkeerd. Het gaat er mij niet om de tegenstellingen aan te wakkeren. Ik vraag me soms wél af of de tegenstellingen, de verschillen in standpunt, INHOUDELIJK GEKEND en begrepen zijn. In een uitdrukking als 'de HEILIGE Vader' wordt het woord 'heilig' veel Bijbelser gebruikt (geheiligd door het geloof dat dankzij Christus het leven de dood heeft overwonnen, is de 'Bijbelse' betekenis) dan in 'de heiligverklaring' door een paus van iemand die al (lang) dood is. Dat wordt in de protestantse visie (en orthodoxe?) dan weer als on-Bijbels gezien. De mens wordt 'rein' (heilig) door de daden van God (in Christus enz...), nooit door 'de goedheden' van de mens. Dat wil niet zeggen dat een mens niet goed zou kunnen zijn. Maar: niet de (goede) DADEN van de mens brengen hem (volgens de Bijbel) tot God (hemel), wel zijn 'GELOOF'. Ik wou u - voor een scherpere journalistieke kijk op de evenementen - even gevoelig maken voor de gevoeligheden. Hopelijk stelt u dat op prijs. Immers: dit verschil in visie heeft enorme repercussies gehad doorheen de eeuwen. Wat meer is: het betreft hier geen detail maar integendeel de allerdiepste kern van de Bijbelse grondtekst: 'Gij zijt gered door uw geloof alleen'. (deus niét door 'de wet', niet door 'goede daden', niet door dingen die uitgaan van 'de mens' maar die uitgaan van 'God'. De mens maakt alleen de keuze voor of niet voor 'God'. = 'geloof') Maar... misschien vertel ik dingen die u al hééééééél lang weet. Al merk ik dat niet altijd in de Vlaamse kranten. Hopelijk draag ik bij tot een gezond-kritischer kijk. Immers: waarop letten we als een kerkelijk gezagsdrager iets zegt? Wat zegt hij, hoe zegt hij het en vaak vooral: wat zegt hij niet? Daar mag een journalist toch oog voor hebben, dacht ik.