Minnesota

Deze dramatische gebeurtenis wordt spijtig genoeg weer misbruikt om bepaalde zienswijzen doorgedrukt te krijgen.

Daniel ingehaald - Wezembeek-Oppem

De motieven voor deze weerzinwekkende daad zouden nog onduidelijk zijn, maar in de beschrijving van de levensomstandigheden van zowel de gemeenschap waarin de dader leefde als zijn eigen levensinstelling duiden weer, zoals in vele andere gevallen, overduidelijk aan dat een slechte begeleiding van jongeren in de meeste gevallen aanleiding is voor alle vormen van gewelddadigheid en criminaliteit.

Jongeren hebben in deze bizarre tijden geen houvast meer aan samenlevingsregels die zouden moeten aangeleerd worden door de ouders, hun eventuele plaatsvervangers en het onderwijs.

Aangezien kinderen van nature zeer weinig ander normbesef hebben dan dat wat zij aangeleerd hebben, is het tegenwoordig een zeer zware fout van de ouderen om te denken dat kinderen zelf hun normbesef moeten ontdekken. Wanneer de omringende leefomstandigheden slecht zijn is het nog moeilijker maar zelfs wanneer de omkadering goed is, lopen niet begeleide kinderen eveneens de kans om een gebrekkig normbesef te ontwikkelen.

Deze jongeren hebben dikwijls de neiging om zich op te sluiten in een virtuele en meestal gewelddadige wereld waar hun ontevredenheid en frustratie dikwijls gekanaliseerd wordt door afstompende bezigheden in plaats van zich open te stellen voor geestverrijkende waarden.

Dit zijn de ware oorzaken voor de drama’s die de laatste jaren veroorzaakt worden in de westerse wereld.

Wat de middelen betreft: Dit drama wordt voor de zoveelste maal misbruikt om bepaalde waangedachten betreffende wapenbezit te “bewijzen”. Daarom wensen wij hieronder enkele feiten terug in een juist daglicht te plaatsen :

1 De VS kent inderdaad het meeste aantal moorden per inwoners. Dit wordt echter niet veroorzaakt door het ruime wapenbezit onder de particulieren maar wel door de sociale omstandigheden waar de mensen in leven. Armoede, normvervaging en hopeloosheid hebben al in alle tijden geweld en criminaliteit voortgebracht. Waarom zouden er anders in Zwitserland , Canada en Finland, landen met een betere sociale opvang, niet meer moorden gepleegd worden, aangezien het wapenbezit er minstens even hoog ligt dan in de VS? En waarom is het aantal moorden dan in Groot-Brittannië dan zo problematisch gestegen na een bijzonder strenge wapenwet?

2 Eigenaardig genoeg kennen de staten in de VS, waar het wapenbezit terug veel vrijer toegankelijk geworden is, de laatste 5 jaar een constante daling van het aantal moorden en de criminaliteit in het algemeen. De 4 staten waar de wetten het strengst zijn, zijn de staten waar het aantal moorden en de algemene criminaliteit het hoogst is (oa NEW-YORK en BRITISCH COLUMBIA). De waargenomen dalingen van de criminaliteitscijfers zijn in deze gebieden het kleinst.

3 In Japan is het aantal moorden met 20% gestegen deze laatste 4 jaar en de algemene criminaliteit is er eveneens gestegen sinds de verzwakking van de economische groei n de slechtere sociale omstandigheden daaraan verbonden. Anderzijds is het aantal zelfmoorden er spectaculair gestegen, tot 34.000 in 2003.

4 In Groot-Brittannië worden er maatregelen getroffen om de burgers terug meer rechten te geven om zich te verdedigen in hun huizen tegen de spectaculaire stijging van het aantal gewelddadige en gewapende inbraken. Er beginnen her en der terug stemmen op te komen voor een herziening van de “ban” op de legale wapens bij particulieren

5 De BBC heeft zopas een documentaire uitgebracht over een onderzoek dat de invloed van beelden op het gedrag van kinderen onder de ogen gebracht heeft. De resultaten daaromtrent tonen indirect de invloed die kan uitgaan van gewelddadige videospelletjes op het gedrag van kinderen en jongeren

Tot op heden is het nog nooit bewezen dat in oorlogsvrije gebieden, in onze westerse wereld, het legaal particulier wapenbezit oorzaak zou zijn van gewelddadigheid en criminaliteit.

Al de daarover gedane beweringen zijn zuiver speculatie en manipulatie van cijfermateriaal, bijeen- en dooreengehaald door kleine utopistische drukkingsgroepjes en door mensen met emotionele doch irrealistische motieven.

Het is ten zeerste verwonderlijk dat de pers geen enkele moeite doet om de, nochtans gemakkelijk verkrijgbare cijfers van de verschillende betrokken landen op te vragen en te vergelijken.