Steun Voetbalclub Racing Peer

Stadsbestuur Peer «reageert woedend« op een plaatselijk artikel van oppositiepartij NPD i.v.m. subsidie aan Racing Peer. Op de gemeenteraad december 2004 (agendapunt 6) lagen 5 deelbesluiten voor, nl.

Guido Maes en Kathleen Soors - Peer

- beëindiging van bestaande opstalovereenkomst waarvoor de stad Peer 500.000 euro vergoeding moet betalen (deze beslissing vechten we aan omdat niet tijdig een nieuwe opstalovereenkomst is gemaakt door de Gemeenteraad )

- toekenning recht van opstal aan VZW Racing Peer op een nieuw perceel

- recht gebruik van perceel grond in kader van uitbouw sportinfrastructuur

- investeringskrediet 250.000 euro

- borgtochtakte voor 250.000 euro

Het Stadsbestuur argumenteert nu dat de vergoeding van 500.000 euro de twee laatste investeringen zou omvatten. Tijdens de discussie in de Gemeenteraad, die zowat ½ uur duurde, hebben noch Schepen Swennen, noch Burgemeester Kelchtermans op geen enkel ogenblik vermeld dat twee deelbeslissingen aan elkaar gekoppeld waren, zoals men trouwens ook niet uit de schriftelijke toelichting kon afleiden, integendeel. Schepen van Sport Cornelissen, die nu als woordvoerder in de krant verschijnt, heeft tijdens die raadszitting nooit het woord genomen! Naar onze mening is het Schepencollege geschrokken van de vele reacties op dit onaanvaardbare dossier van een toelage van 750.000 euro aan een voetbalclub van 2e Prov. en willen ze nu snel nog een andere wending geven aan dit dossier. Ze proberen te argumenteren dat de vergoeding van 500.000 euro gelijk is aan 250.000 euro investeringssubsidie en 250.000 euro tussenkomst in de lening van Racing Peer. Wel die tussenkomst in de lening is zelfs nooit goedgekeurd ! Er is enkel een borgtochtakte goedgekeurd die de gemeente maar verplicht te betalen als Racing zijn schuld niet kan betalen. Een borgtochtakte is niet hetzelfde als tussenkomen in een lening !!!! Het is toch wel duidelijk dat men daar ergens met iets zit te wringen ! Mocht het inderdaad zo uitdraaien dat Racing ‘slechts’ 500.000 euro ‘krijgt’, dan hebben we de Peerse burger waarschijnlijk 250.000 euro bespaard, want op basis van het dossier is de toekenning van de 750.000 euro niet uitgesloten! Tenslotte mag nog vermeld worden dat ook de Peerse Sportraad dit dossier UNANIEM negatief gestemd heeft. Overigens wensen wij het Bestuur van Racing Peer graag uit te nodigen tot een gesprek hieromtrent.