Op z'n Kinroois: De oplossing?

Print
Kinrooi -

Wae laeven hiej in e klein driejtalig landj
mer naovernantj höbbe wae neet 't verstandj
óm ós tot aan 't inj van oos sjoeën laevesdage
es driejtalige Belzje fatsoenlik te gedrage!

Dao is zoeëveul gehakketak tösse Vlaominge en Wale
en eder dinktj op zien beurt det ze 't gelag mótte betale.


Det ónbegrip kumtj meistal oete ónverstaonbaarheid
en de zjuste oplossing is eigelik mer ein sjaeligheid!

Maaktj 't lieëre oppe sjoeële driejtalig VERPLICHTJ
zoeëdet de geist vanne Belzje grandiejoos weurtj verlichtj
en ederein zich ECHT Belsj veultj in hart en in nere
't keuningshoes kan aevegood blieve parradere!

Anger lidstaote laote wae den al gauw e puupke ruke
en ze gaon ós dappere Belzje es veurbeeldj gebruke!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio