In het dialect: De vierzitter in gedachte

Print
In het dialect: De vierzitter in gedachte

In het dialect: De vierzitter in gedachte

Maaseik -

Sommige dage haet’er gèt last mêt z’n eige
dan zit hae doa op û benkske wat te hijge
Z’n gedachte goan dan trûg in den tied
ê lègske verschient en z’n mondheek wère wied

Hè zaet dan tiege vrouwke Jeanne
we stoan noe geriegeld in’t belang
Wae haw dêt oets gedacht
toon we begoste te petanque met os acht

Noe hebbe wae mie es tien bane
en genog lede , wae hove ôs neet te schame
Ne BBQ in de zoemer mêt fieftig man
jao , het besteer van Onder Ons kent ter gèt van

Boete petanke is in de weintjer gèt te kaùt
dan goan wae in de sporthal curve , jong en aùt
En altied stijt’er koffie en vlaai op de toafel
aaf en toe ouch ins zelf gebakke woafel

En dan zit hae doa op û bènkske in gedachte verzonke
te kieke nao z’n minse die de bèl loate bonke
Hae deinkt dan aan de noew hal , de aanstoande verhoes
zal het doa auch zoe fijn zeen , vele wae ôs doa waal thoes ?

Jos, de hoofs dich gein zôrrig te make iever al die deinger
de hôbs ê good besteer, Gerda, Lambert, Nest, dêt zeen gein keinjer
Altied zulle wae blieve plezeer make en weert ter good gelacht
de kêns op os rèkene , we zeen noe mêt mier dan acht


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio