Herkse Milieuraad zoekt nieuwe leden

Print
Herkse Milieuraad zoekt nieuwe leden

Herkse Milieuraad zoekt nieuwe leden

Herk-de-Stad -

Herkenaars die interesse hebben in wat er rond milieu en natuur in hun stad gebeurt, zijn heel erg welkom op de Herkse milieu- en natuurraad (of Minaraad). De Herkse Minaraad is een van de vele Herkse adviesraden en is op zoek naar nieuwe leden.

De Herkse Minaraad is erg aktief.

De raad bespreekt op zijn vergaderingen het milieu- en natuurbeleid van het Herkse gemeentebestuur en geeft advies op vraag van het Herkse schepencollege of op eigen initiatief.

"In 2012 werden er adviezen gegeven bij verschillende milieuvergunningsdossiers, bij de aanpassing van subsidiereglementen of bij nieuwe Herkse milieu- en natuurprojecten. Elk jaar vraagt het het gemeentebestuur aan de raad ook een advies bij de gemeentelijke begroting voor milieu en natuur", zegt voorzitter van de Minaraad Patrick Boucneau.

Maar dat is niet alles. Als adviesraad probeert de Minaraad de inwoners van Herk-de-Stad nauwer te betrekken bij het beleid van de gemeente. In 2012 gebeurde dat onder meer door een infoavond te organiseren over duurzaam en milieuvriendelijk leven.

Een ander dossier dat de Minaraad nauw aan het hart ligt, is het beheer van de Herkse natuur en het openbaar groen. Patrick Boucneau: "De Minaraad vindt het belangrijk dat het stadsbestuur het goede voorbeeld geeft aan haar inwoners, of het nu gaat over het gebruik van bestrijdingsmiddelen of over het respect voor de natuur in onze gemeente. En uiteraard is er het park Olmenhof-Harlaz. Al jarenlang vraagt de raad een goed beheer en een betere bescherming van dit kwetsbare park. Dit park heeft zowel belangrijke natuurwaarden als erfgoedwaarden. Het was een van de eerste boomkwekerijen in België en nog steeds groeien er waardevolle oude en zeldzame bomen! De Minaraad is dan ook erg opgelucht dat er eindelijk eensgezindheid is over het feit dat Rock Herk op zoek zou gaan naar een andere en betere lokatie."

Vanaf 2013 is er een nieuw gemeentebestuur en ook een nieuwe schepen van leefmilieu. "We konden goed opschieten met onze vorige schepen Gert Vandersmissen, die de vergaderingen van onze raad zoveel mogelijk probeerde bij te wonen", zegt Patrick Boucneau, "we rekenen er op dat dit ook met nieuwkomer Wim Berden het geval zal zijn. We wensen hem in elk geval veel succes met zijn mandaat als schepen voor milieu! We hopen het nieuwe bestuur rekening houdt met de adviezen van onze raad en vragen aandacht voor enkele belangrijke dossiers. De gemeente moet dringend aan de slag om een eigen klimaatplan op te stellen en moet meer verantwoordelijkheid nemen voor de waardevolle natuur in onze gemeente. Het Schulensbroek is immers een van de belangrijkste natuurgebieden in Vlaanderen!"

Wie lid wil worden van de Herkse Minaraad kan contact opnemen met de voorzitter of met de gemeentelijke milieudienst. Leden kunnen op elke vergadering aansluiten, maar er wordt wel gevraagd dat ze zo veel mogelijk de maandelijkse vergaderingen bijwonen. De Herkse Minaraad vergadert elke vierde dinsdag van de maand.

Alle info op de website: http://www.milieuraad.be/herk-de-stad


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio