Opnieuw geen belastingverhoging in nieuwe legislatuur

Print
Opnieuw geen belastingverhoging in nieuwe legislatuur

Opnieuw geen belastingverhoging in nieuwe legislatuur

Meeuwen-Gruitrode -

Op de gemeenteraad van 17 december werd de gemeentebegroting 2013 van Meeuwen-Gruitrode ter goedkeuring voorgelegd. Net zoals in de voorbije jaren blijft de personenbelasting op 8% en de opcentiemen onroerende voorheffing blijven op 1150. Ondanks de druk op de gemeentelijke financiën wil het bestuur deze aanslagvoeten behouden.

Johan Bongaerts, schepen van financiën en begroting (CD&V): “De inkomsten van ons gemeentebestuur in 2013 bedragen 11.499.738 euro en de uitgaven 11.022.034 euro. We moeten 4.700.000 euro voorzien voor personeelskosten, 1.876.000 euro voor algemene werkingskosten en 3.300.000 euro voor tussenkomsten in bijdragen voor de werking van het OCMW en het rustoord, voor bijdragen aan politie en brandweer en voor het afvalbeleid.”

Het totaalbedrag aan investeringen in 2013 bedraagt bijna 8 miljoen euro.

Johan Bongaerts: “We investeren voor 6 miljoen euro in fietspaden langs de Grote Baan in Ellikom en de Weg naar Opoeteren in Gruitrode maar ook in de uitbreiding van parkeerplaatsen in het centrum van Meeuwen. Onze nieuwe investeringen worden voornamelijk gefinancierd met subsidies van hogere overheden of met eigen middelen. Voor 1,6 miljoen euro gaan we leningen aan. Op die manier kunnen we opnieuw een belangrijk investeringsprogramma afwerken met behoud van ons reservefonds.”

Lode Ceyssens, burgemeester (CD&V): “Het gemeentebestuur investeert zoals steeds in projecten die de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpskernen bevorderen. Daarnaast wordt ook nog 500.000 euro uitgetrokken voor reguliere wegenwerken. We blijven oog hebben voor investeringen in ons eigen patrimonium en ondersteunen ook het verenigingsleven via betoelaging van dossiers bij KSK Meeuwen, Nevok Gruitrode en het Rode Kruis.”

Johan Bongaerts, schepen van financiën en begroting: “Uit ons meerjarenplan bij de begroting blijkt dat we ook tegen einde 2016 gewapend zijn voor de toekomstige uitdagingen zoals de verhoging van personeels- en pensioenuitgaven, de kosten van vergrijzing, de kosten van veiligheid en zeker ook voor de impact van de huidige economische crisis op onze belastingontvangsten. ”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio