Blèf Hôessëls kalle

Print
Hoeselt -

Stille Naach (Stille Nacht)

Èn mee a’s 200 vërsjillende tôle jùvvër dën héle werd, ès hët simpëlste èn sjùnste Kjèslidsje

In meer dan 200 verschillende talen over de hele wereld is het eenvoudigste en mooiste kerstliedje

Stille Naach vërto’ld, vùr dan nog nie te kalle dùr wijvël bëkaande zengërs,

Stille naach vertaald , om nog niet te praten door hoeveel bekende zangers ,

zangëresse èn kore jùvvër dën héle werd hët vanzëlêve autgëvoerd ès.

zangeressen en koren het ooit over de ganse wereld is uitgevoerd is.

Alleen op de raddio èn op tèllëvieze lik “Stille Naach” bëvrworre èn de onnërste loi.

Alleen bij radio en TV ligt “Stille Nacht” bevroren in de onderste schuif.

Jammer.(Jommër)

De Hoeseltse versie van Stille Nacht :

Stille Naach, hèllëge Naach
’t Kindsje slup, slup heel zaach
èn hët stèlke van Bethlehem
zong nën èngel mèt heel zute stëm
vùr de Keuning èn ‘t stro
vùr de Keuning èn ‘t stro.

Stille Naach, hèllëge Naach
jèzzël èn os, hage de waach
herdërkës offëre mèllëk èn eer
vùr dat lie-f klee Jézëke teer
’t lik zo vrédëg èn ’t stro
’t lik zo vrédëg èn ‘t stro

Stille Naach, hèllëge Naach
Gods grote wèns ès vërvuld
Kindje lik dwô èn dukskës gëhuld
wijze koeme van wijd en op tijd
Goeve wierrook èn good
Goeve wierook èn good.

Stille Naach, hèllëge Naach
Hulploos kènd, ster wô sjènt
‘t Ès de Re-dder van hët heelal
Kindje Jézës dwô èn erme stal
Lùt os dankbôor nau zien.
Lùt os dankbôor nau zien.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio